Oslava 10. výročí klubu

Naše dodžó osla­vi­lo letos v září 10 let své­ho fun­go­vá­ní a tako­vá udá­lost si žáda­la i při­mě­ře­ný večí­rek, kte­rý jsme uspo­řá­da­li v restau­ra­ci Kulo­vý blesk. Pár­ty jsme si uži­li a ochut­na­li spous­tu piv­ních spe­ci­á­lů. Mar­tin nám koneč­ně pro­zra­dil, co zna­me­ná naše klu­bo­vé logo.
10 let nás oprav­du posu­nu­lo. Lidé, kte­ří s námi zača­li cvi­čit od prv­ní­ho roku, už postou­pi­li na stup­ně dan a nedáv­no k nám při­šel 500. začá­teč­ník. A i po 10ti letech nás stá­le baví obje­vo­vat nové a nové aspek­ty aikidó.
Děku­je­me Mar­ti­no­vi a Van­dě, že to s námi vydr­že­li tako­vou dobu, a všem lidem, kte­ří k nám cho­dí cvi­čit a vytvá­řet tak skvě­lou atmo­sfé­ru při cvičení.

Za fot­ky jako z 80tých let pat­ří díky Sašovi