Výlet do Českého Krumlova

Na kon­ci úno­ra jsme navští­vi­li semi­nář uči­te­le Joela Roche, kte­rý se ten­to­krát konal v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Pří­mo ze semi­ná­ře nejsou fot­ky, všich­ni radě­ji cvi­či­li. Může­te si ale pro­hléd­nout fot­ky z naše­ho výle­tu do Čes­ké­ho Krumlo­va, kte­rý jsme pod­nik­li na ces­tě zpět do Prahy.

(Fotil Michal Roder)