Children

Aikido for children

Loo­king for a ver­sa­ti­le deve­lo­p­ment for your child?

The aiki­do tech­niques, mar­tial arts tea­ching fra­mework (etiquet­te, ethics and mutu­al respect) and a varied ran­ge of chil­dre­n’s games deve­lop postu­re, move­ment skills as well as self-con­t­rol, deter­mi­nati­on, strai­ght­for­ward­ness, cou­rage and, abo­ve all, abi­li­ty to make natu­ral con­tact with others and resol­ve con­flicts without vio­len­ce.

Aiki­do for chil­dren is fun, ver­sa­ti­le phy­s­i­cal move­ment and edu­cati­on.
Under the gui­dan­ce of qua­li­fied tea­chers!

Inter­nati­o­nal Semi­nar for Chil­dren & You­th in our club in Novem­ber 2019.

This page will be fully transla­ted soon. Thank you for your under­stan­ding.
Tyto tré­nin­ky pro děti jsou kom­bi­na­cí tra­dič­ní výu­ky aiki­da a moder­ních peda­go­gic­kých a tre­nér­ských poznat­ků.

Aikido Prague Vinohrady

Information about school year 2019/20

Pro koho: děti od 5 do 13 let (klu­ci i hol­ky, tři věko­vé kate­go­rie – viz níže; od 13 let nabí­zí­me aiki­do pro mlá­dež)
Kde: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2
Co na sebe: sta­čí spor­tov­ní oble­če­ní
Dal­ší akti­vi­ty: kaž­dý rok orga­ni­zu­je­me mezi­ná­rod­ní semi­nář a sou­stře­dě­ní v pří­ro­dě
Orga­ni­za­ce: jsme čle­ny Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (ČFAI), kte­rá je uzná­na japon­skou cen­t­rá­lou aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo. Děti do 15 let pla­tí jed­nou roč­ně 200 Kč za licenč­ní znám­ku ČFAI.
Naši uči­te­lé: mají rádi prá­ci s dět­mi a jsou kva­li­fi­ko­va­ní tre­né­ři s tre­nér­skou licen­cí Čes­ké Fede­ra­ce Aiki­do

Děti 5–7 let

 • Kdy: 1× týd­ně:
 • Sku­pi­na A: pon­dě­lí 15:00–15:50 (ve dnech 9. 9. 2019–17. 6. 2020) – POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO
 • Sku­pi­na B: stře­da 15:00–15:50 (ve dnech 11. 9. 2019–17. 6. 2020) – SKUPINA NAPLNĚNA
 • Cena: prv­ní tré­nink zdar­ma, 2200 Kč/pololetí, zvý­hod­ně­ná cena: 3700 Kč/školní rok, rodin­ná sle­va: 15 %
 • Tré­nin­ky vede: Mar­tin Švih­la – pro­fil uči­te­lů

Děti 8–10 let

 • Kdy: 2× týd­ně: úte­rý 17:00–17:55 + čtvr­tek 16:00–16:55 (ve dnech ÚT 10. 9. 2019–ČT 18. 6. 2020) – POSLEDNÍ MÍSTA
 • Cena: prv­ní tré­nink zdar­ma, 2900 Kč/pololetí, zvý­hod­ně­ná cena: 5400 Kč/školní rok, rodin­ná sle­va: 15 %
 • Tré­nin­ky vede: Mila­da Bou­zi­di – pro­fil uči­te­lů

Děti 10–13 let

 • Kdy: 2× týd­ně (ve dnech PO 9. 9. 2019–ST 17. 6. 2020)
 • Sku­pi­na A: pon­dě­lí + stře­da 16:00–16:55 – pro děti s ale­spoň roč­ní zku­še­nos­tí s aiki­dem
 • Sku­pi­na B: pon­dě­lí + stře­da 17:00–17:55
 • Cena: prv­ní tré­nink zdar­ma, 2900 Kč/pololetí, zvý­hod­ně­ná cena: 5400 Kč/školní rok, rodin­ná sle­va: 15 %
 • Tré­nin­ky vede: Adam Nohejl – pro­fil uči­te­lů

Mlá­dež od 13 let

Pokud je vašim dětem 13 let a více, mohou hlá­sit na naše aiki­do pro mlá­dež – zbý­va­jí POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA.

Pravidelné tréninky
a další aktivity

Kaž­dou z našich dět­ských sku­pi­ny vede zku­še­ný uči­tel s čer­ným pásem udě­le­ným cen­t­rá­lou svě­to­vé­ho aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo a plat­nou tre­nér­skou licen­cí akre­di­to­va­nou Minis­ter­stvem škol­ství a těles­né výcho­vy. Uči­te­li na tré­nin­ku pomá­há asi­s­tent. Ve sku­pi­nách je kolem 15 dětí, tak­že děti mají téměř indi­vi­du­ál­ní pří­stup.

V prů­bě­hu roku pro děti a mlá­dež pořá­dá­me pod­zim­ní mezi­ná­rod­ní semi­nář v Pra­ze, jar­ní sou­stře­dě­ní na bio stat­ku i let­ní aiki­do výlet do slo­ven­ských hor. Tyto akti­vi­ty jsou voli­tel­né, pla­tí se zvlášť a najde­te je v kalen­dá­ři našich akcí.

Děti v našich oddí­lech ros­tou od roku 2012 – ply­nu­le pro­chá­ze­jí z niž­ších věko­vých kate­go­rií do vyš­ších a někte­ré budou brzy sklá­dat zkouš­ky na čer­né pásy.

Další informace

Aiki­do je mož­né cvi­čit bez jaké­ho­ko­li zvlášt­ní­ho vyba­ve­ní. Děti zpra­vi­dla ale­spoň jed­nou za rok sklá­da­jí zkouš­ky na tech­nic­ké stup­ně. Za jejich slo­že­ní je jim udě­len diplom a odpo­ví­da­jí­cí barev­ný pásek výmě­nou za ten dosa­vad­ní.

Tré­nin­ky se kona­jí dva­krát (pro nejmlad­ší děti 5–7 let jed­nou) týd­ně s výjim­kou stát­ních svát­ků, škol­ních prázd­nin vyhlá­še­ných MŠMT (jar­ních pro Pra­hu 1 až 5) a prv­ní­ho a posled­ní­ho týd­ne škol­ní­ho roku. Přes­ná data prv­ních a posled­ních hodin najde­te výše u jed­not­li­vých sku­pin. Nej­vý­še jeden tré­nink za polo­le­tí může být po před­cho­zím ozná­me­ní zru­šen.

Online registrace do školního roku 2019/2020 otevřena!

Počet míst ve sku­pi­nách je ome­ze­ný, pro­sím regis­truj­te se co nejdří­ve.

I want to get news from
AIKIDO PRAHA VINOHRADY