Call Us Free
+420 603 752 468

Official documents

Aikido Praha Vinohrady

Our club is an asso­ci­ati­on of mem­bers (“spo­lek” in Czech) with offi­cial name Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s. Our mis­si­on is to teach and spread aiki­do as a all-round deve­lo­p­ment tool for chil­dren, you­th and adults.

Our club sup­ports and deve­lops aiki­do, which is phy­s­i­cal, men­tal and spi­ri­tu­al dis­ci­pli­ne cre­a­ted by Mori­hei Ueshiba.

Mission of Aikido Praha Vinohrady:

 • orga­ni­za­ce a zabez­pe­čo­vá­ní tré­nin­ku a vzdě­lá­vá­ní v aiki­dó for­mou pra­vi­del­ných tré­nin­ků a semi­ná­řů pro děti, mlá­dež i dospělé,

 • orga­ni­za­ce a zabez­pe­čo­vá­ní vyu­čo­vá­ní dis­ci­plín, kte­ré sou­vi­se­jí s aiki­dó, zejmé­na tako­vé, kte­ré svo­jí nápl­ní pře­sa­hu­jí fyzic­ký rámec a plní i šir­ší výchov­né cíle,

 • pořá­dá­ní spor­tov­ních a jiných vol­no­ča­so­vých akti­vit pro děti, mlá­dež a dospělé,

 • pořá­dá­ní kul­tur­ních a vzdě­lá­va­cích akcí,

 • výcho­va ke zdra­vé­mu a udr­ži­tel­né­mu život­ní­mu sty­lu a péči o život­ní prostředí,

 • pre­ven­ce vzni­ku závis­los­tí, kri­mi­na­li­ty a jiných soci­ál­ně-pato­lo­gic­kých jevů,

 • pod­po­ra dětí a mlá­de­že ze zne­vý­hod­ně­ných sku­pin obyvatel,

 • vytvá­ře­ní výu­ko­vých materiálů,

 • pro­pa­ga­ce aiki­dó a sou­vi­se­jí­cích dis­ci­plín, zejmé­na pro­střed­nic­tvím uká­zek, před­ná­šek nebo pro­pa­gač­ních materiálů,

 • vytvá­ře­ní a posky­to­vá­ní mate­ri­ál­ní a tech­nic­ké pod­po­ry pro výše uve­de­né činnosti,

 • spo­lu­prá­ce s jed­not­liv­ci a orga­ni­za­ce­mi v Čes­ké repub­li­ce i ve svě­tě, kte­ré mají obdob­ný účel a cíle činnosti.