Adults

Fundamentals aikido course

Heal­thy exer­ci­se, self-con­fi­den­ce, con­tact with others and a path to your­self…

Learn the fun­da­men­tals of aiki­do in the com­pre­hensi­ve 3‑month cour­se for begin­ners!

In aiki­do you can find tra­i­ning for your body and mind:
all-round move­ment, inner balan­ce, self-defen­se,
prin­ci­ples use­ful for the eve­ry­day life.
And also a group of fri­en­dly peo­ple.

This page is being transla­ted into Eng­lish – thank you for your pati­en­ce.

Tré­nin­ky jsou vede­né tak, abys­te na kon­ci byli v lep­ším sta­vu než na začát­ku
– tedy plní ener­gie, s úsmě­vem na tvá­ři a čis­tou hla­vou.

Aikido Vinohrady

Jak kurz funguje:

 • kurz je vhod­ný pro muže i ženy od 17 let
 • na před­cho­zích pohy­bo­vých zku­še­nos­tech nezá­le­ží – kaž­dý se roz­ví­jí svým vlast­ním tem­pem
 • na cvi­če­ní na začát­ku potře­bu­je­te pou­ze tep­lá­ky, trič­ko, pře­zův­ky a ruč­ník
 • na kur­zu najde­te přá­tel­skou sku­pi­nu podob­ně nala­dě­ných lidí
 • kurz vede hlav­ní uči­tel klu­bu Mar­tin Švih­la (4. dan, tre­nér 1. tří­dy)
 • před kur­zem může­te zdar­ma vyzkou­šet kte­rý­ko­liv tré­nink z roz­vr­hu

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdra­ví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posí­lí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohy­bu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebe­vě­do­mí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rov­no­váhu
 • zís­ká­te odva­hu a roz­hod­nost
 • pro­hloubí­te svou vší­ma­vost

Zlep­ší­te vzta­hy

 • spo­lu­prá­ce a komu­ni­ka­ce
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty kon­struk­tiv­ně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdra­ví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posí­lí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohy­bu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebe­vě­do­mí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rov­no­váhu
 • zís­ká­te odva­hu a roz­hod­nost
 • pro­hloubí­te svou vší­ma­vost

Zlep­ší­te vzta­hy

 • spo­lu­prá­ce a komu­ni­ka­ce
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty kon­struk­tiv­ně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Co se v kurzu naučíte?

 • vše­stran­ný pohyb – základ­ní fyzic­ká pří­pra­va, pohy­bo­vé hry, koor­di­na­ce
 • základ­ní pády – přá­tel­ský vztah se zemí a umě­ní po kaž­dém pádu vstát
 • jed­no­du­ché tech­ni­ky – zákla­dy bojo­vé­ho umě­ní, fyzic­ký kon­takt a sou­lad s part­ne­rem
 • roz­voj hara (stře­du těla) – tra­dič­ní japon­ský i moder­ní západ­ní „core“ tré­nink
 • cvi­če­ní s japon­ským dře­vě­ným mečem – posi­lu­je sou­stře­dě­ní, roz­hod­nost a odva­hu
 • decho­vá a ener­ge­tic­ká cvi­če­ní – uvol­ně­ní a rege­ne­ra­ce
 • základ­ní sebe­obra­nu – schop­nost ade­kvát­ně rea­go­vat v pří­pad­né kon­flikt­ní situ­a­ci
 • osob­ní roz­voj – prin­ci­py, kte­ré může­te pou­žít ve svém běž­ném živo­tě

Všech­ny tyto postu­py a prin­ci­py vám podrob­ně vysvět­lí­me. Zále­ží nám na tom, aby naši stu­den­ti zna­li smy­sl toho, co děla­jí.

Ten­to kurz je výji­meč­ný svo­jí uce­le­nos­tí. Zaži­je­te v něm pes­trou mozai­ku aiki­da a záro­veň dosta­ne­te pří­le­ži­tost roz­vi­nout sama sebe.

Organizační informace:

Ter­mín: 7. říj­na 2019–13. led­na 2020 (13 lek­cí)
Čas: kaž­dé pon­dě­lí 20:00–21:30 (kro­mě vánoč­ních svát­ků)
Mís­to: Pro­stor 8 (Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2), kou­sek od náměs­tí Míru
Sku­pi­na: maxi­mál­ně 14 účast­ní­ků, muži a ženy od 17 let
Ukáz­ko­vý tré­nink: v pon­dě­lí 23. září ve 20:00–21:30
Uči­tel: Mar­tin Švih­la (4. dan, tre­nér 1. tří­dy, hlav­ní uči­tel klu­bu) + asi­s­ten­ti
Cena: 2900 Kč (2200 Kč pro stu­den­ty)
Bonus: od 6. týd­ne kur­zu může­te navště­vo­vat jed­nou týd­ně i tré­nink pro všech­ny (viz roz­vrh)

Po začá­teč­nic­kém kur­ze může­te u nás pokra­čo­vat v pra­vi­del­ném tré­nin­ku.
Aiki­do je celo­ži­vot­ní ces­ta.

Začínáme 7. října

Pod­zim­ní kurz: 7. říj­na 2019–13. led­na 2020 (13 lek­cí) v Pro­sto­ru 8 (Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2)

Lidé o nás …

Why do I practi­ce Aiki­do? For hap­pi­ness! For ple­a­su­re of exer­ci­sing, a ple­a­sant envi­ron­ment and a fri­en­dly atmosphe­re …

Míša, graphic designer

I was brou­ght to this club and at the same time to aiki­do by a per­son of the main tea­cher, whom I had known befo­re from other (non-aiki­­do) semi­nars. I have been practi­cing Aiki­do sin­ce 2015 and sin­ce then it has beco­me an inte­gral part of my life. It is a gre­at club with gre­at atmosphe­re. I recom­mend.

Tomáš, lawyer

I like biking, I play ten­nis, I am lear­ning to ska­te on in-lines, and if you knew me, you would know that this is a life-long batt­le for me. Aiki­do tea­ches me how to accept this, bre­athe in deeply, and rega­in ener­gy.

Jirka, information system development methodologist

I sit on a chair throu­gh most of the day, so I really appre­ci­a­te the eve­ning aiki­do tra­i­nings whe­re I can give my body a tho­rou­gh wor­kout, cle­an my head and relax sti­ff muscles.

Jarda, web developer

What I like in aiki­do is lear­ning how to blend in con­flict, accep­ting what comes from the oppo­nent whi­le main­ta­i­ning my own balan­ce. It also beco­mes a phi­lo­so­phy of life out­si­de the dojo. All of that without the need to fight, love it all!

Carmen, traveller, Spain

I have been practi­cing here sin­ce 2015, when I have been care­fully selecting the club. I like Aiki­do more and more and I high­ly recom­mend any­o­ne who wants to link phy­s­i­cal exer­ci­se with the way of self-knowled­­ge. I cho­se this Dojo main­ly because the­re is a fri­en­dly atmosphe­re and sui­table con­di­ti­ons for the com­ple­te deve­lo­p­ment of human per­so­na­li­ty.

Michal, coach and guide

Respect­ful, non-vio­lent com­mu­ni­cati­on in phy­s­i­cal move­ment. Per­so­nal deve­lo­p­ment in which you fly throu­gh the air, clear your head and correct your postu­re.

Zuzka, social worker

Gre­at, world class club. Many semi­nars with fore­ign tea­chers.

Oldřich, owner of internet company

I have been practi­cing here sin­ce 2014 and I am very hap­py. Althou­gh I have tried seve­ral other sports, none have offe­red me such a com­pre­hensi­ve appro­ach to buil­ding a heal­thy body and mind. The prin­ci­ples of aiki­do offer me a gre­at over­lap, which hel­ps me to bet­ter sol­ve even com­ple­te­ly “non-com­bat” situati­ons – like com­mu­ni­cati­on 🙂 Try it too!

Ondra, owner of an educational company

Dojo with expe­ri­en­ced tea­chers and a gre­at team. Aiki­do is tra­i­ned not only as a set of tech­niques, but as a ver­sa­ti­le deve­lo­p­ment, an inspi­rati­on for life. (In four years I have met other good dojo and good tea­chers, but I still practi­ce in Vino­hra­dy, althou­gh it has been out of hand for some time. It’s worth it.)

Adam, software developer and teacher

What I find the most inte­res­ting about aiki­do is the its abi­li­ty to deve­lop a sen­se of one’s own body and natu­ral move­ment.

Karolína, graphic designer

In addi­ti­on to the phy­s­i­cal exer­ci­se I get from aiki­do, I like how we try to sol­ve con­flicts gra­ce­fu­ly without need­less vio­len­ce. I also really appre­ci­a­te the ple­a­sant, fri­en­dly atmosphe­re of our dojo.

Vítek, Software developer

What I like about aiki­do is its vari­a­bi­li­ty and the fact that the same tech­nique can have a very dif­fe­rent out­co­me based on situati­on.

Luboš, official

I want to get news from
AIKIDO PRAHA VINOHRADY