• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • cs
Call Us Free
+420 737 848 627

About us

About us

For us, Aiki­do is joy, art, ver­sa­ti­le deve­lo­p­ment, balan­ce in the city rush, alche­my workshop, smart gym, non-vio­lent self-defen­se, con­structi­ve con­flict reso­lu­ti­on, a pla­ce to rechar­ge ener­gy, practi­ce prin­ci­ples for eve­ry­day life and pla­ce to meet inte­res­ting peo­ple.

We have about 200 mem­bers in our club – all ages and levels. We have aiki­do clas­ses eve­ry day, we orga­ni­ze semi­nars with top tea­chers from abroad, we tra­vel for aiki­do around the world. In our dai­ly tra­i­ning we com­bi­ne tra­di­ti­o­nal Japa­ne­se methods with modern appro­a­ches of body and mind deve­lo­p­ment.

In many ways, we are a world class aiki­do club.

The FAQ will be translated to English soon.

Jsme vel­ký a zave­de­ný klub se 150 čle­ny (kolem 80 dospě­lých a 70 dětí), při­bliž­ně 30% našich čle­nů jsou ženy. Děti a mlá­dež cvi­čí ve čtyřech věko­vých kate­go­ri­ích. Jak děti ros­tou, postup­ně pře­chá­ze­jí do vyš­ších kate­go­rií až do sku­pi­ny dospě­lých. Týd­ně máme 20 hodin tré­nin­ků, kte­ré vede deset uči­te­lů a uči­te­lek s vyso­ký­mi tech­nic­ký­mi stup­ni a pří­sluš­ným tre­nér­ským vzdě­lá­ním. Na tré­nin­cích pou­ží­vá­me tra­dič­ní i moder­ní postu­py. Aiki­do vyu­ču­je­me jako vše­stran­ný roz­voj těla, mys­li i mezi­lid­ských vzta­hů. Pět­krát za rok u nás pořá­dá­me mezi­ná­rod­ní semi­ná­ře se špič­ko­vý­mi zahra­nič­ní­mi uči­te­li, v létě máme týden­ní let­ní ško­lu, orga­ni­zu­je­me spe­ci­ál­ní semi­ná­ře a sou­stře­dě­ní pro děti a mlá­dež. Neu­stá­le se vzdě­lá­vá­me, za inspi­ra­cí ces­tu­je­me po celém svě­tě. Setká­vá­me se i mimo cvi­če­ní – jez­dí­me spo­lu na vodu, cho­dí­me na výle­ty, po tré­nin­cích zajde­me do hos­po­dy… V aiki­du je zby­teč­né porov­ná­vat se s ostat­ní­mi – nejsou žád­né sou­tě­že, kte­ré by uká­za­ly, kdo je nej­lep­ší. Avšak pokud se podí­vá­te na roz­sah naší čin­nos­ti a pes­t­rost naše­ho pří­stu­pu k aiki­du, podob­ný klub v Pra­ze prav­dě­po­dob­ně nena­jde­te.
Aiki­do je vhod­né pro muže i ženy, na před­cho­zích pohy­bo­vých zku­še­nos­tech nezá­le­ží. Nejmlad­ší děti u nás cvi­čí 5leté, nej­star­ším cvi­čen­cům je kolem 60 let. Děti a mlá­dež jsou roz­dě­le­ní do čtyř věko­vých kate­go­rií (5–7 let, 8–10 let, 11–12 let a 13–16 let), dospě­lí jsou u nás od 17 let.
Tři­krát za rok ote­ví­rá­me uce­le­ný tří­mě­síč­ní začá­teč­nic­ký kurz aiki­da pro dospě­lé. Pokud už jste někdy aiki­do cvi­či­li nebo jste začá­teč­ník a časy začá­teč­nic­ké­ho kur­zu vám nevy­ho­vu­jí, napiš­te na a domlu­ví­me se, jak a kdy se k nám může­te při­po­jit.
Prá­ce s dět­mi je pro nás vel­mi důle­ži­tá. Ově­ři­li jsme si, že aiki­do pomá­há dětem vyrůst v samo­stat­né a sebe­vě­do­mé dospě­lé, kte­ří si umí najít svo­je mís­to ve spo­leč­nos­ti. Děti a mlá­dež cvi­čí ve čtyřech věko­vých kate­go­ri­ích (5–7 let, 8–10 let, 11–12 let a 13–16 let), jed­nou nebo dva­krát týd­ně. Ve sku­pi­nách je kolem 15 dětí a na tré­nin­ku je obvykle uči­tel a asi­s­tent, tak­že děti mají téměř indi­vi­du­ál­ní pří­stup. Sna­ží­me se také roz­ví­jet vzta­hy s rodi­či. V prů­bě­hu roku pro děti a mlá­dež pořá­dá­me pod­zim­ní mezi­ná­rod­ní semi­nář v Pra­ze, jar­ní sou­stře­dě­ní na Svo­bod­ném stat­ku u Lito­mě­řic i let­ní aiki­do výlet do slo­ven­ských hor. Star­ší žáci z mlá­de­že se také zúčast­ňu­jí tré­nin­ků a semi­ná­řů pro dospě­lé.
Podí­vej­te se na strán­ku o cvi­če­ní dětí, vyber­te pří­sluš­nou věko­vou kate­go­rii a dny cvi­če­ní. Pokud je ve sku­pi­ně vol­né mís­to, jed­no­du­še vyplň­te při­hla­šo­va­cí for­mu­lář a my se vám ozve­me. Pokud potře­bu­je­te více infor­ma­cí, napiš­te mail na .
Všich­ni naši uči­te­lé mají tech­nic­ké stup­ně (čer­né pásy) udě­le­né cen­t­rá­lou svě­to­vé­ho aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo a záro­veň mají tre­nér­ské tří­dy akre­di­to­va­né Minis­ter­stvem škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy. Hlav­ní uči­tel klu­bu Mar­tin Švih­la cvi­čí japon­ská bojo­vá umě­ní od roku 1988, má 4. dan Aiki­kai, absol­vo­val tre­nér­ství aiki­da na vyso­ké ško­le (je tre­né­rem 1. tří­dy), stu­do­val japon­skou ener­ge­tic­kou masáž shi­at­su a dal­ší pohy­bo­vé a tera­pe­u­tic­ké tech­ni­ky. Pra­vi­del­ně ško­lí uči­te­le naše­ho klu­bu i tre­né­ry Čes­ké Fede­ra­ce Aiki­do. Uči­tel­sky i lid­sky ros­te­me na semi­ná­řích zahra­nič­ních uči­te­lů, kte­ré pra­vi­del­ně orga­ni­zu­je­me v Pra­ze. Zku­še­nos­ti a inspi­ra­ci jez­dí­me sbí­rat také do zahra­nič­ních klu­bů a na semi­ná­ře do Japon­ska i po celé Evro­pě.
Jed­na foto­gra­fie vypo­ví více než tisíc slov. Hod­ně fotek z našich akcí najde­te ve foto­blo­gu a také na Face­boo­ku nebo Instagra­mu. Videa z tré­nin­ků a semi­ná­řů si může­te pro­hléd­nout na You­Tu­be. Kaž­dý rok vydá­vá­me boha­tě ilu­stro­va­nou výroč­ní zprá­vu, kde najde­te spous­tu dal­ších infor­ma­cí. Pokud chce­te vědět, s kým spo­lu­pra­cu­je­me, podí­vej­te se na pře­hled našich part­ne­rů. A pokud jste nikde nena­šli odpo­věď na to, co vás zají­má, kon­tak­tuj­te nás pří­mo.
Máme rádi spo­leč­nost a dob­ré jíd­lo, tak­že mají v našem klu­bu důle­ži­té mís­to. Obvykle se cho­dí­me najíst do hos­po­dy neda­le­ko Soko­la, občas zajde­me jinam – ochut­nat bur­ger, rámen nebo nový piv­ní spe­ci­ál někde v oko­lí. Naši star­ší stu­den­ti dokon­ce jed­nou za čas vaří vlast­ní pivo – a pak je k ochut­ná­ní na naší týden­ní let­ní ško­le na Vyso­či­ně.
Aikido Praha Vinohrady

Naše programy pro nováčky

Lidé o nás …

I was brou­ght to this club and at the same time to aiki­do by a per­son of the main tea­cher, whom I had known befo­re from other (non-aiki­­do) semi­nars. I have been practi­cing Aiki­do sin­ce 2015 and sin­ce then it has beco­me an inte­gral part of my life. It is a gre­at club with gre­at atmosphe­re. I recom­mend.

Tomáš, lawyer

I have been practi­cing here sin­ce 2015, when I have been care­fully selecting the club. I like Aiki­do more and more and I high­ly recom­mend any­o­ne who wants to link phy­s­i­cal exer­ci­se with the way of self-knowled­­ge. I cho­se this Dojo main­ly because the­re is a fri­en­dly atmosphe­re and sui­table con­di­ti­ons for the com­ple­te deve­lo­p­ment of human per­so­na­li­ty.

Michal, coach and guide

Respect­ful, non-vio­lent com­mu­ni­cati­on in phy­s­i­cal move­ment. Per­so­nal deve­lo­p­ment in which you fly throu­gh the air, clear your head and correct your postu­re.

Zuzka, social worker

I have been practi­cing here sin­ce 2014 and I am very hap­py. Althou­gh I have tried seve­ral other sports, none have offe­red me such a com­pre­hensi­ve appro­ach to buil­ding a heal­thy body and mind. The prin­ci­ples of aiki­do offer me a gre­at over­lap, which hel­ps me to bet­ter sol­ve even com­ple­te­ly “non-com­bat” situati­ons – like com­mu­ni­cati­on 🙂 Try it too!

Ondra, owner of an educational company

Dau­gh­ter goes to aiki­do for 3 years, I recom­mend it 🙂

Miroslava, mom

Gre­at, world class club. Many semi­nars with fore­ign tea­chers.

Oldřich, owner of internet company

What I like about aiki­do is its vari­a­bi­li­ty and the fact that the same tech­nique can have a very dif­fe­rent out­co­me based on situati­on.

Luboš, official

Dojo with expe­ri­en­ced tea­chers and a gre­at team. Aiki­do is tra­i­ned not only as a set of tech­niques, but as a ver­sa­ti­le deve­lo­p­ment, an inspi­rati­on for life. (In four years I have met other good dojo and good tea­chers, but I still practi­ce in Vino­hra­dy, althou­gh it has been out of hand for some time. It’s worth it.)

Adam, software developer and teacher

What I find the most inte­res­ting about aiki­do is the its abi­li­ty to deve­lop a sen­se of one’s own body and natu­ral move­ment.

Karolína, graphic designer

In addi­ti­on to the phy­s­i­cal exer­ci­se I get from aiki­do, I like how we try to sol­ve con­flicts gra­ce­fu­ly without need­less vio­len­ce. I also really appre­ci­a­te the ple­a­sant, fri­en­dly atmosphe­re of our dojo.

Vítek, Software developer

What I like in aiki­do is lear­ning how to blend in con­flict, accep­ting what comes from the oppo­nent whi­le main­ta­i­ning my own balan­ce. It also beco­mes a phi­lo­so­phy of life out­si­de the dojo. All of that without the need to fight, love it all!

Carmen, traveller, Spain

I sit on a chair throu­gh most of the day, so I really appre­ci­a­te the eve­ning aiki­do tra­i­nings whe­re I can give my body a tho­rou­gh wor­kout, cle­an my head and relax sti­ff muscles.

Jarda, web developer

I like biking, I play ten­nis, I am lear­ning to ska­te on in-lines, and if you knew me, you would know that this is a life-long batt­le for me. Aiki­do tea­ches me how to accept this, bre­athe in deeply, and rega­in ener­gy.

Jirka, information system development methodologist

Why do I practi­ce Aiki­do? For hap­pi­ness! For ple­a­su­re of exer­ci­sing, a ple­a­sant envi­ron­ment and a fri­en­dly atmosphe­re …

Míša, graphic designer