• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • cs
Call Us Free
+420 737 848 627

Teachers

4. dan aikido, trenér 1. třídy

Martin Švihla

Bojo­vá umě­ní jsem začal cvi­čit v roce 1988. Nejdří­ve to bylo kara­te a po šes­ti letech jsem obje­vil aiki­do a to mi při­ná­ší radost a inspi­ra­ci dodnes. Učit děti a dospě­lé jsem začal kolem roku 1997, krát­ce poté jsem dokon­čil tre­nér­ské stu­di­um na Uni­ver­zi­tě Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­vě závě­reč­nou pra­cí o výcho­vě dětí pomo­cí aiki­do. Na cvi­če­ní aiki­do mě při­ta­hu­je jeho neu­vě­ři­tel­ná hloub­ka, dyna­mi­ka pohy­bu a inten­ziv­ní kon­takt s jiný­mi lid­mi. Jiný­mi slo­vy, aiki­do je pro mě stu­di­um kon­flik­tu, kon­tak­tu a komu­ni­ka­ce.

Zku­še­nos­ti z bojo­vých umě­ní a také z japon­ské masá­že shi­at­su pou­ží­vám ve svém kaž­do­den­ním živo­tě i ve svých pro­jek­tech – viz. můj osob­ní web.

4. dan aikido, trenér 1. třídy

Martin Švihla

Bojo­vá umě­ní jsem začal cvi­čit v roce 1988. Nejdří­ve to bylo kara­te a po šes­ti letech jsem obje­vil aiki­do a to mi při­ná­ší radost a inspi­ra­ci dodnes. Učit děti a dospě­lé jsem začal kolem roku 1997, krát­ce poté jsem dokon­čil tre­nér­ské stu­di­um na Uni­ver­zi­tě Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­vě závě­reč­nou pra­cí o výcho­vě dětí pomo­cí aiki­do. Na cvi­če­ní aiki­do mě při­ta­hu­je jeho neu­vě­ři­tel­ná hloub­ka, dyna­mi­ka pohy­bu a inten­ziv­ní kon­takt s jiný­mi lid­mi. Jiný­mi slo­vy, aiki­do je pro mě stu­di­um kon­flik­tu, kon­tak­tu a komu­ni­ka­ce.

Zku­še­nos­ti z bojo­vých umě­ní a také z japon­ské masá­že shi­at­su pou­ží­vám ve svém kaž­do­den­ním živo­tě i ve svých pro­jek­tech – viz. můj osob­ní web.

3. dan aikido

Vanda Švihlová

Aiki­do cvi­čím, pro­to­že mě baví. Roz­ví­jí můj pohyb i mě samot­nou. Učí mě stře­tá­vat se s lid­mi, jed­nat s nimi, hle­dat řeše­ní a nava­zo­vat kon­takt. Z dal­ších pro­žit­ků mám ráda dob­ré jíd­lo, kva­lit­ní víno a výle­ty do Fran­cie. A koč­ky.

3. dan aikido, trenér 3. třídy

Michal Roder

Aiki­do jsem začal cvi­čit v⁠ roce 1997. V⁠ roce 2011 jsem zís­kal prv­ní dan a⁠ začal pra­vi­del­ně vést jeden ran­ní tré­nink týd­ně. Stu­du­ji Mate­ma­tic­ko-fyzi­kál­ní fakul­tu Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy se specia­lizací na umě­lou inte­li­gen­ci, zají­mám se o⁠ foto­gra­fo­vá­ní.

3. dan aikido

Vanda Švihlová

Aiki­do cvi­čím, pro­to­že mě baví. Roz­ví­jí můj pohyb i mě samot­nou. Učí mě stře­tá­vat se s lid­mi, jed­nat s nimi, hle­dat řeše­ní a nava­zo­vat kon­takt. Z dal­ších pro­žit­ků mám ráda dob­ré jíd­lo, kva­lit­ní víno a výle­ty do Fran­cie. A koč­ky.

3. dan aikido, trenér 3. třídy

Michal Roder

Aiki­do jsem začal cvi­čit v⁠ roce 1997. V⁠ roce 2011 jsem zís­kal prv­ní dan a⁠ začal pra­vi­del­ně vést jeden ran­ní tré­nink týd­ně. Stu­du­ji Mate­ma­tic­ko-fyzi­kál­ní fakul­tu Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy se specia­lizací na umě­lou inte­li­gen­ci, zají­mám se o⁠ foto­gra­fo­vá­ní.

2. dan aikido, trenér 3. třídy

Luboš Šebesta

S aiki­do jsem začal v roce 2007. Nej­ví­ce mě na něm baví obje­vo­vat nové mož­nos­ti pohy­bu a pří­stu­pu k růz­ným situ­a­cím. V sou­čas­nos­ti vedu něko­lik tré­nin­ků do měsí­ce a orga­ni­zu­ji akti­vi­ty mimo cvi­če­ní.

1. dan aikido, trenér 3. třídy

Pavel Linhart

Aiki­do cvi­čím od roku 2008 a i přes­to na kaž­dém tré­nin­ku obje­vu­ji něco nové­ho, co se můžu nau­čit nebo na čem můžu zapra­co­vat. V roce 2012 jsem slo­žil zkouš­ky na 1. dan a záro­veň začal učit aiki­do pro děti a mlá­dež, což je něco, co mě oprav­du vel­mi baví.

2. dan aikido, trenér 3. třídy

Adam Nohejl

Cvi­čím od roku 2008. Sna­žím se v aiki­du spo­jo­vat roz­voj svých fyzic­kých mož­nos­tí, sebe­vy­já­d­ře­ní a logi­ku pohy­bu vůči part­ner­to­vi. Od roku 2013 učím aiki­do děti a mám radost, když se nám daří obje­vo­vat svo­bod­ný a smys­lu­pl­ný pohyb spo­leč­ně. Také jsem rok stu­do­val japon­šti­nu a cvi­čil aiki­do v Japon­sku.

1. dan aikido, trenér 3. třídy

Milada Bouzidi

Aiki­do cvi­čím při­bliž­ně od roku 2003. Pozna­la jsem díky němu úžas­né lidi z celé­ho svě­ta. Na aiki­du se mi líbí, že v něm není žád­ná sou­tě­ži­vost a jde spí­še o sebe­roz­voj. Od kon­ce roku 2018 učím aiki­do děti. Děti jsou bez­pro­střed­ní, hra­vé, divo­ké – je to pro mě výzva učit je, ale moc si to uží­vám, pro­to­že mě to nutí vrá­tit se zpát­ky k zákla­dům.

2. dan aikido, trenér 3. třídy

Luboš Šebesta

S aiki­do jsem začal v roce 2007. Nej­ví­ce mě na něm baví obje­vo­vat nové mož­nos­ti pohy­bu a pří­stu­pu k růz­ným situ­a­cím. V sou­čas­nos­ti vedu něko­lik tré­nin­ků do měsí­ce a orga­ni­zu­ji akti­vi­ty mimo cvi­če­ní.

1. dan aikido, trenér 3. třídy

Pavel Linhart

Aiki­do cvi­čím od roku 2008 a i přes­to na kaž­dém tré­nin­ku obje­vu­ji něco nové­ho, co se můžu nau­čit nebo na čem můžu zapra­co­vat. V roce 2012 jsem slo­žil zkouš­ky na 1. dan a záro­veň začal učit aiki­do pro děti a mlá­dež, což je něco, co mě oprav­du vel­mi baví.

2. dan aikido, trenér 3. třídy

Adam Nohejl

Cvi­čím od roku 2008. Sna­žím se v aiki­du spo­jo­vat roz­voj svých fyzic­kých mož­nos­tí, sebe­vy­já­d­ře­ní a logi­ku pohy­bu vůči part­ner­to­vi. Od roku 2013 učím aiki­do děti a mám radost, když se nám daří obje­vo­vat svo­bod­ný a smys­lu­pl­ný pohyb spo­leč­ně. Také jsem rok stu­do­val japon­šti­nu a cvi­čil aiki­do v Japon­sku.

1. dan aikido, trenér 3. třídy

Milada Bouzidi

Aiki­do cvi­čím při­bliž­ně od roku 2003. Pozna­la jsem díky němu úžas­né lidi z celé­ho svě­ta. Na aiki­du se mi líbí, že v něm není žád­ná sou­tě­ži­vost a jde spí­še o sebe­roz­voj. Od kon­ce roku 2018 učím aiki­do děti. Děti jsou bez­pro­střed­ní, hra­vé, divo­ké – je to pro mě výzva učit je, ale moc si to uží­vám, pro­to­že mě to nutí vrá­tit se zpát­ky k zákla­dům.