Zavolejte nám
+420 603 752 468

Blog

Sbíráme víno u Bogdana Trojaka!

Sbíráme víno u Bogdana Trojaka!

Aiki­do je i prá­ce ve vino­hra­du, shod­li jsme se s naši­mi mla­dý­mi. Jed­nu říj­no­vou sobo­tu jsme si totiž uži­li na čer­stvém vzdu­chu sbí­rá­ní hroz­nů na kop­ci nad Žer­no­se­ky, kde má Bogdan Tro­jak vini­ci, na kte­ré občas pomáháme.
Vstá­va­li jsme brzy ráno a na mís­to dora­zi­li ješ­tě za ran­ní mlhy. Nevi­dě­li jsme ani na pár met­rů, téměř po hma­tu jsme vybí­ra­li a stří­ha­li střap­ce, prs­ty mok­ré od stu­de­né rosy…

Přečíst článek

Aikido na ostrém festivalu

Aikido na ostrém festivalu

Ten víkend jsme děla­li dvě ukáz­ky na dvou fes­ti­va­lech! Tato byla v sobo­tu na hod­ně ost­rém Asia & Chil­li Fes­tu na Výstavišti.
Cvi­če­ní na čer­stvém vzdu­chu, přá­te­lé, skvě­lé jíd­lo,… i kvů­li těm­to bonu­sům navíc nás aiki­do tak baví

Přečíst článek

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

“Řek­la bych, že Aiki­do Mara­ton mi při­ne­sl krás­ný a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, uni­kát­ní pro­zkou­má­ní, jaký má na mne vliv úna­va – a obrov­ské pře­kva­pe­ní, neboť mne tré­nin­ky a jedi­neč­ná atmo­sfé­ra tak moc nabí­je­ly, že jsem (přes všech­ny své původ­ní před­po­kla­dy) cvi­či­la dál a dál, nocí, ránem… a moc si to uží­va­la :). Záro­veň mys­lím, že jsem se posu­nu­la i v “samot­ném” cvi­če­ní, mění­cí se dyna­mi­ka díky sviž­né­mu stří­dá­ní uči­te­lů a jejich sty­lů dodá­va­la maratho­nu dal­ší úžas­ný roz­měr, zaži­la jsem (pro mě) úpl­ně nové pří­stu­py a co více, v kaž­dém nachá­ze­la prv­ky, kte­ré si odnést… čím hlou­bě­ji nad tím pře­mýš­lím, tím více se domní­vám, že nasklá­dat všech­ny ty nád­her­né dojmy do slov je nemožné…”
Len­ka H., stře­do­škol­ská stu­dent­ka, 18 let

Přečíst článek

Infografika a výroční zpráva 2022

Infografika a výroční zpráva 2022

Prá­vě jsme vytvo­ři­li gra­fic­ké shr­nu­tí naše­ho aiki­dis­tic­ké­ho roku 2022, obrá­zek je shr­nu­tím, co jsme zaži­li – a bylo toho oprav­du hod­ně! Bude­te pře­kva­pe­ni, co se dá za rok stihnout!
Za čís­ly se skrý­vá spous­ta živých lidí všech věko­vých kate­go­rií, kte­ří cvi­čí, smě­jí se, trá­ví spo­lu čas. Za čís­ly je spous­ta tré­nin­ků, prá­ce, ces­to­vá­ní, akcí. Za čís­ly jsme my, náš skvě­lý klub.

Přečíst článek

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Ost­rov Olé­ron je pro mno­ho lidí nezná­mou čás­tí Fran­cie – tedy dokud se nedo­ví, že sotva něko­lik kilo­me­t­rů od ost­ro­va se nachá­zí svě­to­vě zná­má Pev­nost Boyard. Pro nás má však Olé­ron jiný význam – už po něko­lik dese­ti­le­tí se zde koná let­ní ško­la Aikido.
Cvi­čí se 12 dní, 4 hodi­ny den­ně. Pod vede­ním uči­te­le Gasto­na Nicho­les­si je to skvě­lá šan­ce se něče­mu nové­mu při­u­čit. A taky zís­kat vzpo­mín­ky na zby­tek života.

Přečíst článek