Zavolejte nám
+420 603 752 468

Blog

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Ost­rov Olé­ron je pro mno­ho lidí nezná­mou čás­tí Fran­cie – tedy dokud se nedo­ví, že sotva něko­lik kilo­me­t­rů od ost­ro­va se nachá­zí svě­to­vě zná­má Pev­nost Boyard. Pro nás má však Olé­ron jiný význam – už po něko­lik dese­ti­le­tí se zde koná let­ní ško­la Aikido.
Cvi­čí se 12 dní, 4 hodi­ny den­ně. Pod vede­ním uči­te­le Gasto­na Nicho­les­si je to skvě­lá šan­ce se něče­mu nové­mu při­u­čit. A taky zís­kat vzpo­mín­ky na zby­tek života.

Přečíst článek

Franck Noël: Výklad ve výuce aikido

Franck Noël: Výklad ve výuce aikido

V tom­to člán­ku Franck Noël vysvět­lu­je, proč by měli uči­te­lé vysvět­lo­vat při výu­ce aiki­da, jaké jsou mož­nos­ti tako­vé­ho výkla­du a jak je vyu­žít, aby výu­ka aiki­da byla kon­zis­tent­něj­ší, zají­ma­věj­ší a hlub­ší. Text je míně­ný pro uči­te­le aiki­da, avšak všich­ni pokro­či­lí aiki­dis­té si v něm urči­tě najdou něco zajímavé.Přeložili jsme dal­ší krás­ný a hlu­bo­ký text od Franc­ka Noela – celý ho najde­te v tom­to článku!

Přečíst článek

Festival Sport pro dvojku 2023

Festival Sport pro dvojku 2023

Fes­ti­val Sport pro dvoj­ku kaž­dý rok pořá­dá Měst­ská část Pra­ha 2. Letos při­šlo oprav­du hod­ně zájem­ců o pohyb, tak­že přes naše aiki­dis­tic­ké tata­mi pro­šlo na půl dne přes sto dětí, pro kte­ré jsme děla­li krát­ké tré­nin­ky. Byl to fakt hukot!

Přečíst článek

Gaston Nicolessi opět v Praze

Gaston Nicolessi opět v Praze

Na jaře nás opět navští­vil Gas­ton z Fran­cie. Tři dny jsme s ním cvi­či­lii vol­ným, hra­vým a záro­veň inten­ziv­ním cvi­če­ním – roz­ví­je­li jsme základ­ní prin­ci­py jako kon­takt, vede­ní, uvol­ně­ní… a také jsme pra­co­va­li se zbra­ně­mi. A zaži­li jsme ješ­tě mno­hem více.

Přečíst článek

Společný trénink aikidistů a taičistů

Společný trénink aikidistů a taičistů

Skvě­lý spo­leč­ný tré­nink tuishou (tla­če­ní rukou) aiki­dis­tů a tai­čis­tů pod vede­ním Jana Ple­tán­ka. V člán­ku najde­te krás­né fot­ky a pokud bys­te se chtě­li příš­tě účast­nit taky, dal­ší tako­vý páteč­ní večer plá­nu­je­me na 26. květ­na – podrob­nos­ti najde­te v sezna­mu seminářů.

Přečíst článek