Jarní brigáda v Zelené zahradě Smetanka

V jed­nu jar­ní sobo­tu se šest z nás obléklo do pra­cov­ní­ho a sešli jsme se v komu­nit­ní zahra­dě na Sme­tan­ce (https://www.facebook.com/zelenazahradasmetanka). Strá­vit něja­ký čas na čer­stvém vzdu­chu fyzic­kou pra­cí, sezná­mit se sou­se­dy, pomoct roz­kvé­tat čtvr­ti, ve kte­ré ros­te náš klub…
Ran­ní zamra­če­né poča­sí se výbor­ně hodi­lo k prá­ci, tak­že jsme uklí­ze­li po zimě a vozi­li novou zemi­nu pro jar­ní sáze­ní, truhla­ři­li i beto­no­va­li. Až kolem poled­ne vyšlo slun­ce a udě­la­lo se hez­ky, což jsme vyu­ži­li pro opé­ká­ní buř­tů a ochut­náv­ku piva z Matuš­ko­va pivovaru.
Odpo­led­ne jsme ješ­tě pře­nes­li pár želez­ných kon­struk­cí, roz­lou­či­li se a šli si zacvi­čit – samo­zřej­mě pod vyso­ké a širé nebe v Rie­ge­ro­vých sadech.
Díky všem, kdo přispěli.