Mezinárodní seminář – Gaston Nicolessi 2022

Svým dyna­mic­kým cvi­če­ním a vel­mi ote­vře­ným pří­stu­pem při­ta­hu­je Gas­ton Nico­les­si (6. dan) spous­tu mla­dých aiki­dis­tů, tak­že jeho semi­ná­ře jsou vel­mi živé a přá­tel­ské. Přes­ně tak tomu bylo i letos.