Video interview s Franckem Noelem

Ten­to roz­ho­vor s Franc­kem Noelem je hod­ně výji­meč­ná a na infor­ma­ce boha­tá záležitost!

Franck poví­dá o svých začát­cích, poby­tu v Japon­sku a hlav­ně o tom, co si mys­lí o aiki­dě a jeho vyu­čo­vá­ní. Ply­nu­lé vyprá­vě­ní, celo­ži­vot­ní zku­še­nost a také jem­né vtípky.

Ano, je to fran­couz­sky, avšak dají se tam nasta­vit auto­ma­tic­ké ang­lic­ké titul­ky a pokud neu­mí­te fran­couz­sky, tak to s tou ang­lič­ti­nou zvlád­ne­te také. Roz­ho­vor za to fakt stojí: