Aikido Management – semináře pro profesionály

Semináře Aikido Management

Komu­ni­ka­ce, řeše­ní kon­flik­tů, zvlá­dá­ní emo­cí, dušev­ní hygi­e­na, prá­ce s vlast­ní ener­gií a časem…

 

Firem­ní vzdě­lá­vá­ní zážit­kem, posta­ve­né na prin­ci­pech bojo­vých umě­ní a nej­mo­der­něj­ších vzdě­lá­va­cích postu­pech. 

 

Nabí­zí­me dvou­den­ní semi­ná­ře ote­vře­né pro veřej­nost i semi­ná­ře na míru pro váš tým.

“Jed­no­du­ché tech­ni­ky, kte­ré usnad­ňu­jí kaž­do­den­ní život.”
Jana, účast­ni­ce semi­ná­ře o kon­flik­tech

Otevřené semináře v roce 2020/21

Emo­ce – pocho­pit, zvlád­nout, vyu­žít

19.–20. říj­na 2020 (pon­dě­lí a úte­rý)
Pro­stor 8, Pra­ha 2

Emo­ce jsou kaž­do­den­ní sou­část našich živo­tů – nauč­te se je zvlá­dat a pou­ží­vat v kaž­do­den­ní pro­fe­si­o­nál­ní a osob­ní komu­ni­ka­ci.

Ener­gie a odpo­či­nek

23.–24. led­na 2021 (sobo­ta a nedě­le)
Pro­stor 8, Pra­ha 2

Více ener­gie pro váš pro­fe­si­o­nál­ní i osob­ní život – udr­žuj­te, zvět­šuj­te a kul­ti­vuj­te svůj ener­ge­tic­ký poten­ci­ál.

Kon­flikt jako pří­le­ži­tost

22.–23. duben 2021 (čtvr­tek a pátek)
Pro­stor 8, Pra­ha 2

Kon­flikt je pří­le­ži­tost zlep­šit nasta­ve­ní sys­té­mů, vzta­hů, týmů nebo orga­ni­za­cí. Nauč­te se řešit kon­flik­ty tak, aby vám byly ke pro­spě­chu.

Semináře na míru

Rádi při­pra­ví­me semi­nář na míru pro váš tým na někte­ré z těch­to témat:

 

 • Well-being na pra­co­viš­ti: rov­no­vá­ha těla a mys­li
 • Komu­ni­ka­ce (slo­va, hlas, tělo)
 • Kon­struk­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů a stra­te­gie win-win
 • Zvlá­dá­ní a vyu­ži­tí emo­cí
 • Zvlá­dá­ní stre­su, dušev­ní hygi­e­na, jak vyčis­tit hla­vu po prá­ci
 • Odpo­či­nek a spán­ko­vá hygi­e­na
 • Prá­ce s vlast­ní ener­gií a časem

Roz­sah semi­ná­ře: 1–2 dny
Ide­ál­ní veli­kost sku­pi­ny: 6–14 lidí
Mís­to: v Pro­sto­ru 8 na Pra­ze 2 nebo u vás ve fir­mě

V pří­pa­dě zájmu pro­sím vyplň­te nezá­vaz­nou poptáv­ku a my se vám ozve­me:

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdra­ví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posí­lí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohy­bu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebe­vě­do­mí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rov­no­váhu
 • zís­ká­te odva­hu a roz­hod­nost
 • pro­hloubí­te svou vší­ma­vost

Zlep­ší­te vzta­hy

 • spo­lu­prá­ce a komu­ni­ka­ce
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty kon­struk­tiv­ně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Semi­ná­ře jsou jedi­neč­né v tom, že všech­na téma­ta si pro­ži­je­te na všech úrov­ních své osob­nos­ti: men­tál­ně, emoč­ně i fyzic­ky. Pro­stor je věno­ván teo­re­tic­kým kon­cep­tům i fyzic­ké­mu zážit­ku při prak­tic­kých cvi­če­ních.

Výjimečný koncept

Semi­ná­ře jsou jedi­neč­né v tom, že všech­na téma­ta si pro­ži­je­te na všech úrov­ních své osob­nos­ti: men­tál­ně, emoč­ně i fyzic­ky. Pro­stor je věno­ván teo­re­tic­kým kon­cep­tům i fyzic­ké­mu zážit­ku při prak­tic­kých cvi­če­ních.

 

Pocho­pe­ní i uče­ní jsou tím hlub­ší a trva­lej­ší. Samo­zřej­mos­tí je pro­po­je­ní semi­ná­ře s kaž­do­den­ní pro­fe­si­o­nál­ní pra­xí i sou­kro­mým živo­tem, a to díky prak­tic­kým nácvi­kům růz­ných situ­a­cí, se kte­rý­mi se běž­ně setká­vá­te.

 

Důle­ži­tou čás­tí semi­ná­ře jsou i dopo­ru­če­ní a tech­ni­ky, pomo­cí kte­rých můžou absol­ven­ti pokra­čo­vat ve svém osob­ním roz­vo­ji a posou­vat se v oblas­ti téma­tu kon­flik­tů samo­stat­ně v kaž­do­den­ním živo­tě.

Chcete seminář na míru pro váš tým?


Kon­tak­tuj­te nás a domlu­ví­me se na podrob­nos­tech!

Účastníci seminářů pro firmy a veřejnost …

Apli­ka­ce aiki­da v řeše­ní kon­flik­tů je skvě­lá myš­len­ka. Vše je pou­ze teo­rie, dokud si to na semi­ná­ři s Mar­ti­nem nevy­zkou­ší­te osob­ně. Pro mne byly skvě­lé i jed­no­du­ché cvi­če­ní, odha­lu­jí­cí základ­ní komu­ni­kač­ní vzor­ce, kte­ré nevě­do­mě apli­ku­je­me ať už ve vzta­hu s part­ne­rem, v rodi­ně a zejmé­na na pra­co­viš­ti a v běž­né komu­ni­ka­ci. Lite­ra­tu­ry je spous­ta, ale tohle se musí zažít. Jed­ním slo­vem: Dopo­ru­ču­ji.

Aleš Výmola

gra­fik a fil­mař

Mys­lím, že jsem se díky Tvé­mu semi­ná­ři zba­vil stra­chu z kon­flik­tů. Tak jsem zvě­da­vý, jak to půjde dál.

Václav F.

novi­nář

Na roz­díl od jiných ško­le­ní, je mož­né v Aiki­do Manage­men­tu pro­bí­ra­nou teo­rii oka­mži­tě ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi účast­ní­ky vyzkou­šet. Prá­vě v bez­pro­střed­ním nácvi­ku doved­nos­tí, kte­ré vede k jejich lep­ší­mu osvo­je­ní, vidím nej­vět­ší pří­nos semi­ná­ře. … For­mát ško­le­ní Aiki­do Manage­ment pro mě zau­jí­má mezi jiný­mi ško­le­ní­mi výji­meč­né mís­to.

Bc. Libor Pecháček

pro­jek­to­vý mana­žer

Jako vždy zamě­ře­ní na tělo a těles­né pro­ce­sy. V posled­ním týd­nu jsem zaží­val nebý­va­lý klid ukot­ve­ní ve svém těle a něko­lik vel­mi zají­ma­vých vhle­dů toho, co se ve mě těles­ně děje. Zís­kal jsem dal­ších něko­lik jed­no­du­chých tech­nik jak se uvol­nit či zvý­šit kon­takt se svým tělem, čehož si vážím nej­víc. Když si porov­nám mno­ho růz­ných rela­xač­ních tech­nik, kte­ré míva­jí mno­ho kro­ků (typic­ky tře­ba auto­gen­ní tré­nink) a trva­jí tře­ba půl hodi­ny a srov­nám to s dýchá­ním přes pusu a roz­vol­ně­ným pohle­dem, tak ve výsled­ku je to stej­né, ale prak­tič­nost a rych­lost pou­ži­tí nesrov­na­tel­ná. Tak­že vel­mi děku­ji.

Tomáš P.

pro­jek­to­vý mana­žer

Mar­ti­no­vi bych veli­ce ráda podě­ko­va­la za pří­nos­ný semi­nář. Lek­tor je napros­tým vzo­rem ve svém obo­ru – po celou dobu semi­ná­ře Aiki­do Manage­ment bylo vidět, že to o čem hovo­ří, je výsled­kem jeho mno­ha­le­té a inten­zív­ní prá­ce na sobě a pod­le osvo­je­ných tech­nik také žije. … Veli­ce pří­nos­ný byl pro mně nácvik nové stra­te­gie naji­tí vnitř­ní rov­no­váhy, výcho­zí­ho bodu pro jaké­ko­liv jed­ná­ní, důle­ži­té­ho nejen k zís­ká­ní uvol­ně­nos­ti a leh­kos­ti v jed­ná­ní, ale i k dosa­že­ní plné kon­cen­t­ra­ce.

Dr. Michaela Karsten

pamě­ťo­vá expert­ka

Aiki­do Manage­ment hod­no­tím na 1, vel­mi se mnou rezo­nu­je pří­stup „no bull­shit, pojď­me si to pro­žít“ :-). Pří­nos toho dne byl pro mě obrov­ský, postup­ně to dostá­vám do těla s kaž­dým kon­flik­tem.

Oldřich A.

pod­ni­ka­tel

Potře­bu­je­te si odpo­či­nout, načer­pat ener­gii a hlav­ně si to udr­žet? Pak je ten­to víkend pro Vás to pra­vé! Mar­tin je skvě­lý prů­vod­ce a hlav­ně: efek­tiv­ně, prak­tic­ky, jed­no­du­še, udr­ži­tel­ně!!! To jsou hes­la, kte­rý­mi bych popsa­la Mar­ti­nův pří­stup. Semi­ná­řem jsem loni tou­to dobou pro­šla a moc mi pomohl.

Ida Sára Keltnerová

lek­tor­ka

Nau­či­la jsem se nená­pad­né tech­ni­ky, jejichž pra­vi­del­né prak­ti­ko­vá­ní mi usnad­ňu­je kaž­do­den­ní život. Už vím, jak se sebou “pra­co­vat” ve stre­so­vých situ­a­cích, když jsem una­ve­ná, pře­pra­co­va­ná, když nedo­ká­žu vypnout hla­vu nebo pro­ží­vám vel­ké emo­ce. Vší­mám si sig­ná­lů své­ho těla. Koneč­ně jim umím naslou­chat a rea­go­vat na ně. Díky, Mar­ti­ne, za tvé jem­né a trpě­li­vé vede­ní.

Jana M.

lek­tor­ka a pro­dukč­ní

Tvůj semi­nář byl pros­tě super, přes ten ukot­vo­va­cí nádech-výdech, nohy a ty výmě­ny, co jsme si tam zaži­ly, se mi zača­lo dařit se do toho emoč­ní­ho pro­sto­ru líp dostá­vat a hlav­ně v něm zůstá­vat a hned neu­tí­kat… Mys­lím, že bez toho semi­ná­ře by mi to trva­lo ješ­tě hod­ně dlou­ho. Moc děku­ju!

Hana Š.

lékár­ni­ce

Ze semi­ná­ře (o emo­cích) se mi uchy­ti­lo doce­la dost… v prvé řadě ran­ní cvi­če­ní, nahra­di­la jsem jím ran­ní medi­ta­ci a troš­ku mě pře­kva­pi­lo, jak to šlo úpl­ně samo. Více sle­du­ji své tělo a více vědo­mě dýchám, a poma­lu, ale jis­tě zvě­šu­ji svůj pro­stor. Váž­ně toho není málo… a během toho vše­ho boju­ji své malé vel­ké bitvy a sna­žím se poro­zu­mět a pří­jmout své emo­ce.

Jana H.

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY