Aikido Management – semináře pro profesionály

Semináře Aikido Management

Komu­ni­ka­ce, řeše­ní kon­flik­tů, zvlá­dá­ní emo­cí, dušev­ní hygi­e­na, prá­ce s vlast­ní ener­gií a časem, odpo­či­nek a zdra­vý spánek…

 

Firem­ní vzdě­lá­vá­ní zážit­kem, posta­ve­né na prin­ci­pech bojo­vých umě­ní a nej­mo­der­něj­ších vzdě­lá­va­cích postupech. 

 

Nabí­zí­me dvou­den­ní semi­ná­ře ote­vře­né pro veřej­nost i semi­ná­ře na míru pro váš tým.

“Jed­no­du­ché tech­ni­ky, kte­ré usnad­ňu­jí kaž­do­den­ní život.”
Jana, účast­ni­ce semi­ná­ře o konfliktech

Semináře na míru

Rádi při­pra­ví­me semi­nář na míru pro váš tým na někte­ré z těch­to témat:

 

 • Well-being na pra­co­viš­ti: rov­no­vá­ha těla a mysli
 • Komu­ni­ka­ce (slo­va, hlas, tělo)
 • Kon­struk­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů a stra­te­gie win-win
 • Zvlá­dá­ní a vyu­ži­tí emocí
 • Zvlá­dá­ní stre­su, dušev­ní hygi­e­na, jak vyčis­tit hla­vu po práci
 • Odpo­či­nek a spán­ko­vá hygiena
 • Prá­ce s vlast­ní ener­gií a časem

Roz­sah semi­ná­ře: 1–2 dny
Ide­ál­ní veli­kost sku­pi­ny: 6–14 lidí
Mís­to: v Pro­sto­ru 8 na Pra­ze 2 nebo u vás ve firmě

V pří­pa­dě zájmu pro­sím vyplň­te nezá­vaz­nou poptáv­ku a my se vám ozveme:

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdraví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posílí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohybu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebevědomí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rovnováhu
 • zís­ká­te odva­hu a rozhodnost
 • pro­hloubí­te svou všímavost

Zlep­ší­te vztahy

 • spo­lu­prá­ce a komunikace
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty konstruktivně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Semi­ná­ře jsou jedi­neč­né v tom, že všech­na téma­ta si pro­ži­je­te na všech úrov­ních své osob­nos­ti: men­tál­ně, emoč­ně i fyzic­ky. Pro­stor je věno­ván teo­re­tic­kým kon­cep­tům i fyzic­ké­mu zážit­ku při prak­tic­kých cvičeních.

Výjimečný koncept

Semi­ná­ře jsou jedi­neč­né v tom, že všech­na téma­ta si pro­ži­je­te na všech úrov­ních své osob­nos­ti: men­tál­ně, emoč­ně i fyzic­ky. Pro­stor je věno­ván teo­re­tic­kým kon­cep­tům i fyzic­ké­mu zážit­ku při prak­tic­kých cvičeních.

 

Pocho­pe­ní i uče­ní jsou tím hlub­ší a trva­lej­ší. Samo­zřej­mos­tí je pro­po­je­ní semi­ná­ře s kaž­do­den­ní pro­fe­si­o­nál­ní pra­xí i sou­kro­mým živo­tem, a to díky prak­tic­kým nácvi­kům růz­ných situ­a­cí, se kte­rý­mi se běž­ně setkáváte.

 

Důle­ži­tou čás­tí semi­ná­ře jsou i dopo­ru­če­ní a tech­ni­ky, pomo­cí kte­rých můžou absol­ven­ti pokra­čo­vat ve svém osob­ním roz­vo­ji a posou­vat se v oblas­ti téma­tu kon­flik­tů samo­stat­ně v kaž­do­den­ním životě.

Chcete seminář na míru pro váš tým?


Kon­tak­tuj­te nás a domlu­ví­me se na podrobnostech!

Účastníci seminářů pro firmy a veřejnost …

Cílem Aiki­do Team­bu­il­din­gu bylo nabíd­nout zaměst­nan­cům mož­nost nau­čit se něco nové­ho, apli­ko­vat to násled­ně i v sou­kro­mém živo­tě a odpo­či­nout si. Mar­tin Švih­la, spo­leč­ně s dal­ší­mi kole­gy, nám při­pra­vil pří­jem­ně strá­ve­ný den. Dopo­led­ne jsme se věno­va­li samot­né­mu aiki­do tré­nin­ku a odpo­led­ne bylo po vydat­ném obě­dě klid­něj­ší a plné dob­rých rad do živo­ta. Děku­je­me za hez­ký zážitek.

Tereza Černá (in-tech Automotive)

Jako vždy zamě­ře­ní na tělo a těles­né pro­ce­sy. V posled­ním týd­nu jsem zaží­val nebý­va­lý klid ukot­ve­ní ve svém těle a něko­lik vel­mi zají­ma­vých vhle­dů toho, co se ve mě těles­ně děje. Zís­kal jsem dal­ších něko­lik jed­no­du­chých tech­nik jak se uvol­nit či zvý­šit kon­takt se svým tělem, čehož si vážím nej­víc. Když si porov­nám mno­ho růz­ných rela­xač­ních tech­nik, kte­ré míva­jí mno­ho kro­ků (typic­ky tře­ba auto­gen­ní tré­nink) a trva­jí tře­ba půl hodi­ny a srov­nám to s dýchá­ním přes pusu a roz­vol­ně­ným pohle­dem, tak ve výsled­ku je to stej­né, ale prak­tič­nost a rych­lost pou­ži­tí nesrov­na­tel­ná. Tak­že vel­mi děkuji.

Tomáš P.

pro­jek­to­vý manažer

Mar­ti­no­vi bych veli­ce ráda podě­ko­va­la za pří­nos­ný semi­nář. Lek­tor je napros­tým vzo­rem ve svém obo­ru – po celou dobu semi­ná­ře Aiki­do Manage­ment bylo vidět, že to o čem hovo­ří, je výsled­kem jeho mno­ha­le­té a inten­zív­ní prá­ce na sobě a pod­le osvo­je­ných tech­nik také žije. … Veli­ce pří­nos­ný byl pro mně nácvik nové stra­te­gie naji­tí vnitř­ní rov­no­váhy, výcho­zí­ho bodu pro jaké­ko­liv jed­ná­ní, důle­ži­té­ho nejen k zís­ká­ní uvol­ně­nos­ti a leh­kos­ti v jed­ná­ní, ale i k dosa­že­ní plné koncentrace.

Dr. Michaela Karsten

pamě­ťo­vá expertka

Aiki­do Manage­ment hod­no­tím na 1, vel­mi se mnou rezo­nu­je pří­stup „no bull­shit, pojď­me si to pro­žít“ :-). Pří­nos toho dne byl pro mě obrov­ský, postup­ně to dostá­vám do těla s kaž­dým konfliktem.

Oldřich A.

pod­ni­ka­tel

Potře­bu­je­te si odpo­či­nout, načer­pat ener­gii a hlav­ně si to udr­žet? Pak je ten­to víkend pro Vás to pra­vé! Mar­tin je skvě­lý prů­vod­ce a hlav­ně: efek­tiv­ně, prak­tic­ky, jed­no­du­še, udr­ži­tel­ně!!! To jsou hes­la, kte­rý­mi bych popsa­la Mar­ti­nův pří­stup. Semi­ná­řem jsem loni tou­to dobou pro­šla a moc mi pomohl.

Ida Sára Keltnerová

lek­tor­ka

Nau­či­la jsem se nená­pad­né tech­ni­ky, jejichž pra­vi­del­né prak­ti­ko­vá­ní mi usnad­ňu­je kaž­do­den­ní život. Už vím, jak se sebou “pra­co­vat” ve stre­so­vých situ­a­cích, když jsem una­ve­ná, pře­pra­co­va­ná, když nedo­ká­žu vypnout hla­vu nebo pro­ží­vám vel­ké emo­ce. Vší­mám si sig­ná­lů své­ho těla. Koneč­ně jim umím naslou­chat a rea­go­vat na ně. Díky, Mar­ti­ne, za tvé jem­né a trpě­li­vé vedení.

Jana M.

lek­tor­ka a produkční

Tvůj semi­nář byl pros­tě super, přes ten ukot­vo­va­cí nádech-výdech, nohy a ty výmě­ny, co jsme si tam zaži­ly, se mi zača­lo dařit se do toho emoč­ní­ho pro­sto­ru líp dostá­vat a hlav­ně v něm zůstá­vat a hned neutíkat.
Prv­ní dva měsí­ce po semi­ná­ři byly hukot, než jsem se v tom tro­chu líp zori­en­to­va­la, zpra­co­va­la to a osa­ha­la si odkud kam to sahá. Celý ten pro­stor je to pros­tě fakt skvě­lá hrač­ka – děs­ně mě to baví. Pořád je to samo­zřej­mě čas­to kdo z koho, ale i to už je roz­hod­ně vět­ší zába­va než dřív. Mys­lím, že bez toho semi­ná­ře by mi to trva­lo ješ­tě hod­ně dlouho.
Moc Ti děkuju!

Hana Š.

lékár­ni­ce

Ze semi­ná­ře (o emo­cích) se mi uchy­ti­lo doce­la dost… v prvé řadě ran­ní cvi­če­ní, nahra­di­la jsem jím ran­ní medi­ta­ci a troš­ku mě pře­kva­pi­lo, jak to šlo úpl­ně samo. Více sle­du­ji své tělo a více vědo­mě dýchám, a poma­lu, ale jis­tě zvě­šu­ji svůj pro­stor. Váž­ně toho není málo… a během toho vše­ho boju­ji své malé vel­ké bitvy a sna­žím se poro­zu­mět a pří­jmout své emoce.

Jana H.

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY