Seminář Jaroslav Šíp a Pavel Munzar, 7. března 2009

Začát­kem břez­na 2009 jsme uspo­řá­da­li semi­nář Jar­dy Šípa a Pav­la Mun­za­ra – dvou čes­kých uči­te­lů z dvou růz­ných měst a dvou odliš­ných orga­ni­za­cí. V dódžó se setka­li lidé z mno­ha klu­bů, kte­ří spo­lu čas­to necvi­čí a o tré­nin­ky se uči­te­lé děli­li rov­ným dílem. Oba se před­sta­vi­li vel­mi inten­ziv­ním cvi­če­ním, kte­rým se jim poved­lo strh­nout všech­ny kolem – snad kaž­dý si něja­kou tu mod­ři­nu s sebou odnesl.
Jsme oprav­du rádi, že se nám poved­lo zopa­ko­vat úspěch loň­ské­ho kom­bi­no­va­né­ho „semi­ná­ře Ond­ry Mali­ny a Micha­la Baňa­se“:, příští rok zku­sí­me vymys­let něco podob­né. A děku­je­me Čes­ké Fede­ra­ci Aiki­do za pod­po­ru při orga­ni­za­ci této akce.
(Foto: Anto­nín Knížek)