Jarní práce ve vinohradu

Ten víkend mělo být sou­stře­dě­ní mla­dých aiki­dis­tů na vino­hra­du v Žer­no­se­kách. Avšak nako­nec to bylo mno­hem, mno­hem více.

 

Když se k naše­mu spo­leč­né­mu času vra­cím, je těž­ké popsat všech­ny ty vje­my a zážit­ky. Ran­ní roz­cvič­ka na roz­kvet­lé lou­ce a rodin­ka divo­čá­ků přes ces­tu. Chůze zvl­ně­nou kra­ji­nou s pohle­dy na vyhas­lé sop­ky. Prá­ce v neko­neč­ném vino­hrad­ním řád­ku, úmor­né hor­ko již­ní strá­ně a slun­cem spá­le­ná pokož­ka. Osvě­žu­jí­cí douš­ky vody a una­ve­né vtíp­ky, když jsme si udě­la­li pra­cov­ní pau­zu. Sou­stře­dě­né cva­ká­ní nůžek, mono­tón­nost, kte­rá se postup­ně pře­li­la do zruč­nos­ti a hrdos­ti, že jsme to zvlád­li. Vůně ohně, chuť ješ­tě neho­to­vé­ho vína na jazy­ku. Večer­ní roz­ho­vo­ry se zápa­dem slun­ce nad zákru­ta­mi Labe. Noč­ní kon­cert u řeky. Tré­nink, na kte­rém jsme cvi­či­li, jak ucho­pit dře­vě­nou tyč, zápěs­tí part­ne­ra nebo život… do vlast­ních rukou. 

Ucho­pit život, opra­co­vá­vat ho vlast­ní­ma ruka­ma, vychut­nat si ho. Aiki­do a fyzic­ká prá­ce nás učí, jak na to.

 

PS: Celý víkend měl ješ­tě jeden roz­měr. Vini­ce, na kte­ré jsme byd­le­li a pomá­ha­li pat­ří Bogda­no­vi Tro­ja­ko­vi a Salo­me. Jejich vína najde­te v nej­lep­ších restau­ra­cích nejen v Pra­ze ale také v Tokiu nebo Lon­dýně. A Bogda­no­va prá­ce na roz­vo­ji natu­rál­ních vín v Čes­ké repub­li­ce je feno­me­nál­ní. Jsme oprav­du vděč­ni, že mla­dí lidé z naše­ho klu­bu můžou být ve spo­leč­nos­ti tak­to zají­ma­vých lidí, pra­co­vat s nimi a inspi­ro­vat se od nich.

Vychováváme novou generaci

která posune aikido a svět do lepší budoucnosti

Pokud se má náš svět změ­nit k lep­ší­mu, musí vyrůst nová gene­ra­ce sil­ných mla­dých lidí, kte­ří se doká­žou vypo­řá­dat s vel­ký­mi výzva­mi sou­čas­nos­ti. To je jeden z důvo­dů, proč pra­cu­je­me s dět­mi a mlá­de­ží v Aiki­do Pra­ha Vinohrady.