Laser game

Kaž­dý štvr­tok po cvi­če­ní pri­chá­d­za zaslu­že­ná odme­na za tré­nin­gy a tou je spo­loč­né jed­lo a pitie. Ten­to­krát sme sa roz­hod­li mies­to pokoj­né­ho odpo­čin­ku absol­vo­vať akč­nú akti­vi­ty. A s našou aiki­do par­tou sme sa vybra­li na Laser Game na Smíchov.

Bol to skve­lý záži­tok, pre­to­že zastrie­lať si na kama­rá­tov bez ujmy, nie je nikdy zle 🙂

Nie som akč­ný hrdi­na a Laser Game som hra­la prvý krát, tak­že na prvej hre to bolo vid­no – skon­či­la som v našom tíme posled­ná. Moju pova­hu to ale zobu­di­lo a ďal­šia hra bola hneď lepšia.

Dve hry po 15 minut bolo pre mňa málo. Tak­že dopo­ru­ču­jem: Poď­me znovu!

(Lucia Čáko­vá)