Společný trénink aikidistů a taičistů

Skvě­lý spo­leč­ný tré­nink tuishou (tla­če­ní rukou) pod vede­ním Jana Ple­tán­ka. Oprav­du se nás sešla tak polo­vi­na aiki­dis­tů a polo­vi­na tai­čis­tů a bylo to vel­mi inspi­ra­tiv­ní pro obě stra­ny. Pohyb, kon­takt, záměr, prá­ce s part­ne­rem… pra­co­va­li jsme na věcech, kte­ré v aiki­dě pou­ží­vá­me neustále.

Pro vel­ký úspěch toho­to mícha­né­ho tré­nin­ku plá­nu­je­me dal­ší tako­vý páteč­ní večer na 26. květ­na, poznač­te si ten datum do kalen­dá­ře, podrob­nos­ti najde­te včas v sezna­mu seminářů.

 

Za fot­ky děku­je­me: Pavlí­ně Rezle­ro­vé a Hon­zo­vi Musilovi