Zavolejte nám
+420 603 752 468

Galerie našich akcí

Klubový seminář po karanténě

Klubový seminář po karanténě

Tohle jaro jsme kvů­li karan­té­ně muse­li zru­šit čty­ři naplá­no­va­né mezi­ná­rod­ní semi­ná­ře. A tak jsme pár týd­nů po skon­če­ní nou­zo­vé­ho sta­vu uspo­řá­da­li malý semi­nář, kte­rý vedl Mar­tin Švih­la (5. dan Aiki­kai) – hlav­ní uči­tel klu­bu. Výbor­ně jsme si spo­lu zacvičili.

Přečíst článek

Seminář pro nejmenší aikidisty a jejich rodiče

Seminář pro nejmenší aikidisty a jejich rodiče

Sezó­nu pro naše nejmen­ší aiki­dis­ty (děti od 5 do 7 let) jsme zakon­či­li malým semi­ná­řem. Dopo­led­ne jsme udě­la­li tré­nink, kte­rý děti pořád­ně roz­po­hy­bo­val, pak jsme se spo­leč­ně najed­li u “japon­ských” sto­lů, děti zamet­ly dódžó a na závěr jsme si dali tré­nink spo­leč­ně s dospě­lý­mi. Všich­ni byli vee­e­e­el­mi spokojeni.

Přečíst článek

Nebyli jsme ve válce – pracovali jsme, cvičili a tvořili

Nebyli jsme ve válce – pracovali jsme, cvičili a tvořili

Média pre­zen­to­va­la situ­a­ci kolem koro­na­vi­ru jako vál­ku, ve kte­ré zdra­vot­ní­ci boju­jí pro­ti nepřá­tel­ské­mu viru v prv­ní linii a oby­čej­ní lidé mají pře­ru­šit své běž­né živo­ty, zalézt do kry­tu a pasiv­ně čekat na roz­hod­nu­tí “odbor­ní­ků” a “odpo­věd­ných”.
V našem aiki­do klu­bu jsme neby­li ve vál­ce a nemě­li jsme nepří­te­le. Samo­zřej­mě, že jsme se při­způ­so­bi­li dění kolem i všem změ­nám. Avšak pra­co­va­li jsme a cvi­či­li dále. A uči­li jsme se nové věci.

Přečíst článek

Učitelský tým na statku – cvičení, diskuze i práce

Učitelský tým na statku – cvičení, diskuze i práce

Být v pří­ro­dě, cvi­čit aiki­do, manu­ál­ně pra­co­vat, trá­vit čas s přá­te­li, vymýš­let a tvo­řit nové věci… Par­ta uči­te­lů a uči­te­lek z naše­ho klu­bu si udě­la­la jar­ní víkend u našich přá­tel na Svo­bod­ném stat­ku na soutoku.
Spo­lu jsme cvi­či­li, pra­co­va­li na poli, uží­va­li si dob­ré jíd­lo… a hlav­ně jsme dis­ku­to­va­li o tom, co nám dala a vza­la dvou­mě­síč­ní karan­té­na a plá­no­va­li jsme novou sezónu.

Přečíst článek