Nové promo video našeho klubu

Nato­či­li jsme video. O aiki­dě a o nás.
V našem videu jsme my – lidé, kte­ří spo­lu cvi­čí­me. Je v něm pohyb, radost, dote­ky, sou­stře­dě­ní, lid­skost, vzá­jem­nost, hra­vost i hloubka.

Žád­ná recyklo­va­ná ori­en­tál­ní moud­rost, žád­ná “reál­ná sebe­obra­na ™”, žád­ná sou­těž o nej­lep­ší aiki­do tech­ni­ku na světě.

Jen sku­teč­nost a atmo­sfé­ra tré­nin­ku. Video o lidech. Od lidí a pro lidi.

Jak se vám líbí? Tohle je sku­teč­nost, kte­rou kaž­dý tré­nink zažíváme.