Soustředění mládeže ve Slovenském ráji 2020

Aiki­dis­tic­ká mlá­dež ve Slo­ven­ském ráji: cvi­če­ní, hory a přá­tel­ství… Jed­no­du­še ces­ta do pří­ro­dy a k sobě.

Na tomhle 5 den­ním mezi­ná­rod­ním semi­ná­ři je aiki­do úpl­ně všech­no – cvi­če­ní, hor­ská túra, spo­leč­né jíd­lo, kou­pá­ní v poto­ce, prá­ce v lese, roz­ho­vo­ry pod hvězd­nou oblohou…

Sou­stře­dě­ní orga­ni­zo­va­la slo­ven­ská Aiki­do Aka­dé­mia , letos se kvů­li ces­tov­ních ome­ze­ní účast­ni­li jen uči­te­lé a stu­den­ti z Košic a Pra­hy. Přá­te­lé z ukra­jin­ské­ho Kaga­mi Dojo nemoh­li při­jít – o to více jsme na ně mysleli.

Díky všem za skvě­lý čas, už při­pra­vu­je­me dal­ší ročník!

PS: Člá­nek o sou­stře­dě­ní v roce 2019 + video a fotky.