Soustředění mládeže ve Slovenském ráji

Aiki­dis­tic­ká mlá­dež ve Slo­ven­ském ráji: cvi­če­ní, hory a přá­tel­ství… Jed­no­du­še ces­ta do pří­ro­dy a k sobě.
Sou­stře­dě­ní orga­ni­zo­va­la slo­ven­ská Aiki­do Aka­dé­mia. Účast­ni­li se uči­te­lé a stu­den­ti z Kaga­mi Dojo z Ukra­ji­ny a naše Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy.
Tré­nin­ky i celé sou­stře­dě­ní ved­li vést Mar­tin Fran­ko­vič, Misha Rogach a Mar­tin Švihla
Jed­no­du­še mezi­ná­rod­ní a vel­mi srdeč­ná spolupráce.
Díky všem, už se těší­me na příští ročník!