Mikulášský trénink pro děti, 2013

Na miku­láš­ský tré­nink jsme, mimo aiki­dis­tic­kých cvi­če­ní a osvěd­če­ných her, při­pra­vi­li hru na samu­ra­je a nin­dži: Samu­ra­jo­vé s kata­na­mi se sna­ži­li zame­zit nevi­di­tel­ným nin­džům, aby se pro­plí­ži­li skrz jejich ost­ra­hu. Přes počet­ní pře­va­hu nin­džů se samu­ra­jo­vé brá­ni­li hou­žev­na­tě. Postu­pem času ale zača­la být situ­a­ce nepře­hled­ná, neby­lo jas­né, kdo na čí stra­ně boju­je, a samu­ra­je tak nako­nec vysí­li­ly půtky ve vlast­ních řadách. Všich­ni bojov­ní­ci byli na závěr odmě­ně­ni miku­lás­kou nadílkou:).