Vydali jsme novou knihu o aikidě

Máme pro vás vel­kou novin­ku, kte­rá vás dou­fám potě­ší v této zvlášt­ní době: dokon­či­li jsme pře­klad a elek­tro­nic­ké vydá­ní kníž­ky Franc­ka Noela s názvem “Aiki­dó – Úva­hy, tápá­ní a poví­dá­ní o ces­tě…”. Kni­hu jsme vyda­li jako e‑book zdar­ma (ve for­má­tech PDF, ePub, Mobi), jako dárek pro čes­ké a slo­ven­ské aikidisty.

Kni­ha má 15 kapi­tol, na 130 strán­kách Franck nabí­zí svůj pohled na prin­ci­py aiki­da a jejich pou­ži­tí ve výu­ce, cvi­če­ní i běž­ném životě.

To, že se k vám tato kníž­ka dosta­la, je výsled­kem půlroč­ní prá­ce, na kte­ré se podí­le­lo něko­lik lidí z naše­ho klu­bu. Všem jim tím­to děkujeme.
A také jsme vděč­ni Franc­ko­vi za vel­ko­ry­sé svo­le­ní k tomu­to onli­ne vydání.

Kníž­ku si může­te stáh­nout tady.

Poznámka k českému vydání

Franck Noël u cvi­če­ní moc nemlu­ví, všech­no uká­že svým posto­jem a pohy­bem. Avšak ti, kdo zaži­li jeho lek­ce pro uči­te­le, vědí, že za jeho cvi­če­ním a výu­kou jsou uce­le­né prin­ci­py a pro­myš­le­ná struk­tu­ra, kte­ré doká­že vel­mi jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lit. Pro­to­že Franck je pře­svěd­či­vý budó­ka, pre­ciz­ní tech­nik a záro­veň vel­mi sys­te­ma­tic­ký učitel.

Franc­ko­vo pře­mýš­le­ní o poza­dí cvi­če­ní – o prin­ci­pech, kte­ré orga­ni­zu­jí tech­ni­ky aiki­da, tré­nink v dódžó i dlou­ho­do­bý lid­ský roz­voj – jsou zřej­mé prá­vě z jeho tex­tů. Tyto tex­ty jsou dru­há stra­na aiki­da, kte­ré nám dlou­há léta odevzdával.

Když Franck v této kníž­ce mlu­ví o dó, miso­gi, šin-gi-tai nebo pro­po­je­ní aiki­da s kaž­do­den­ním živo­tem, nemlu­ví o abs­trakt­ním kon­cep­tu, kte­rý je něja­kým bonu­sem k cvi­če­ní. Mlu­ví o tom, co zaží­vá­me (nebo může­me zaží­vat) na kaž­dém z našich tré­nin­ků, při kaž­dé výmě­ně tori­ho a uke­ho, v kaž­dé naší technice.

Jeho tex­ty nejsou jed­no­du­ché. Jsou kom­plex­ní, mno­ho­vrs­tev­né, vyvá­že­né a tím neut­rál­ní… stej­ně jako jeho cvi­če­ní. Oprav­du dopo­ru­ču­je­me pozor­né čte­ní – v kaž­dém odstav­ci a v kaž­dé větě může­te najít něco, co může­te pou­žít ke zlep­še­ní své­ho cvi­če­ní, vyu­čo­vá­ní nebo živo­ta. Trpě­li­vost a vytr­va­lost se u této kníž­ky vyplá­cí, Franck totiž píše o hud­bě, kte­rá pohy­bu­je námi, aikidisty.

A jak při­po­mí­ná na závěr jed­né z kapi­tol: „Aiki­dó, kte­ré bude­me pro­ží­vat, nebu­de ničím jiným než tím, co z něj uděláme.“

Pře­ji hod­ně štěstí,

Mar­tin Švihla

E‑book zdarma

Kni­ha Franc­ka Noë­la “Aiki­dó – Úva­hy, tápá­ní a poví­dá­ní o ces­tě…” je plná skvě­lých postře­hů k prin­ci­pům aiki­da a jejich pou­ži­tí ve výu­ce, cvi­če­ní i kaž­do­den­ním životě.