Zkoumání pohybu s Janem Neveliem

Jako obvykle, semi­nář s Janem byl neob­vyk­lý. Zná­mé tech­ni­ky jsme zkou­ma­li z nových pohle­dů, čas­to jsme se dosta­li až k základ­ním pohy­bo­vým vzor­cům naše­ho těla. A pak jsme se vra­ce­li k tech­ni­ce, ke vzta­hu s part­ne­rem, k dyna­mic­ké­mu cvi­če­ní. Oži­vo­va­li jsme aiki­do i nás samotné.