Seminář Jan Nevelius 2016

V dub­nu jsme u nás měli semi­nář švéd­ské­ho uči­te­le Jana Neve­lia (6. dan). Jan hod­ně pra­cu­je s ener­gií a hle­dá nové ces­ty a způ­so­by, jak tech­ni­ky pro­vá­dět. Všich­ni jsme si semi­nář moc uži­li a už se těší­me na další 🙂