Aikido na Ratolest Festu 2016

Rato­lest Fest je fes­ti­val spor­tu pro děti a mlá­dež na praž­ské Náplav­ce, nebo­li “nej­lep­ší den pro rodi­nu u vody” v Pra­ze. Fot­ky níže jsou z roč­ní­ku 2016, kte­ré­ho jsme se účast­ni­li s naším aiki­do sta­no­viš­těm. Cvi­či­li jsme non­stop od rána do veče­ra. Mís­ty bylo tak hor­ko, že nás tata­mi páli­lo pod noha­ma, občas i prše­lo. Přes žíněn­ku nám tekl neu­stá­lý proud dětí i mla­dých – pod­le hrubých odha­dů si jich s námi zacvi­či­lo tak 300 a hod­ně je to bavi­lo, hlav­ně šer­mo­vá­ní s mečem, zázra­ky základ­ních tech­nik a vále­ní se po tatami.
Záslu­hu na celé té zába­vě mají hlav­ně naši uči­te­lé dětí Jar­da a Jana. Hod­ně také při­spě­li Matouš, Mar­tin, mlad­ší Jar­da a mno­ho pomoc­ní­ků z řad našich mla­dých stu­den­tů: Eliš­ka, Isa­bel­la, Natha­niel, Lukáš, Hon­za a další.

Foto: Matouš Miha­li­ček (http://mihalicek.net/), Jaro­slav Váňa a Ratolest
Fest.