Seminář Gaston Nicolessi

V půl­ce květ­na 2016 u nás byl popr­vé Gas­ton Nico­les­si (5. dan) – mla­dý fran­couz­ský uči­tel a žák Franc­ka Noela.
Semi­nář se moc pove­dl a i když to není z foto­gra­fií vidět, téměř polo­vi­nu tré­nin­ků jsme cvi­či­li se zbraněmi.

(Fot­ky: Mar­tin Švih­la a Lubo­mír Šebesta)