Franck Noel v Bratislavě, duben 2016

Minu­lý týž­den sa mi prvý krát v mojej Aiki­do his­to­rii poda­ri­lo zacvi­čit si v mojom rod­nom Slo­ven­sku so skve­lým uči­te­lom FN. Prem­na je cvi­če­nie sním vel­mi posil­nuj­úce a zábav­né, ale hlav­ne náuč­né. Dokon­ca sa mi sta­lo, ze Fran­ko­va ukaz­ka vomne necha­la nazor­ny priklad napra­ve­nia moj­ho kri­ve­ho posto­ju, ktry si odvte­dy uve­do­mu­jem a sta­le viac si tym dnom uve­do­mu­jem svoj stred. Pre mna neza­me­ni­tel­ny zazi­tok. Okrem zazit­ku z tata­mi, bol prem­na vel­mi pri­nos­ne stret­nu­tie s aiki­do tren­cin, odkial pochad­zam. Pro­s­te a jed­no­du­cho jeden napl­nu­ju­ci zazi­tok za dru­hym. Všet­kým kdo ešte roz­mýš­la­ju nad­tým ci v červ­nu príst dopo­ru­ču­jem aby sa uká­za­li. Urči­te sa tam uvi­dí­me a zazi­je­te vela plnych chvil 😉
Lucia Č.