Franck Noel opět na Vinohradech

Dal­ší semi­nář Franc­ka Noela jsme u nás pořá­da­li ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­dov polo­vi­ně červ­na 2010, účast­ni­li se ho aiki­dis­té z celé Čes­ké repub­li­ky, při­šli také hos­té ze Slo­ven­ska a Německa.

Foce­ní během cvi­če­ní Franck nemá rád a tak máme len pár obráz­ků z pře­stá­vek mezi tré­nin­ky. Mož­ná se na nich najdete.

Pokud chce­te vidět oprav­du rarit­ní foto­do­ku­men­ta­ci, podí­vej­te se na album ze semi­ná­ře z roku 2007.

(Fotil Rei­ner Buchholz.)