Cvičení aikido a práce v Těchonicích

Osm čle­nů naše­ho klu­bu (Van­da, Mar­tin, Maruš­ka, Ras­ťo, Ingrid, Kam­ča, Luboš a Jakub) zane­cha­lo v pátek své domo­vy napo­spas kočkám a vyda­lo se strá­vit víkend v Těcho­ni­cích– čás­teč­ně cvi­če­ním a čás­teč­ně pra­cí pro o.s. Vavá­ky (schvál­ně jest­li jste už vidě­li hez­čí ovčí web). Tak­že ve zkratce:

Pátek

Prší. Vyjíž­dí­me. Prší. Jakub pře­sta­vu­je své mul­ti­funk­čí auto na návsi v Těcho­ni­cích na malý kem­po­vý kom­plex, což zpr­vu domo­rod­ce uvá­dí v omyl, že se na ně roz­po­mně­la něja­ká poli­tic­ká stra­na a chce jim pre­zen­to­vat svůj voleb­ní pro­gram. Jakub nepre­zen­tu­je nic, jen vaří polév­ku z dýně a z řas.
Prší. Chce­me jít cvi­čit do stodo­ly. Sto­do­la je zavře­ná. Pře­sta­ne pršet a už nezaprší.
Cvi­čí­me na návsi. Poví­dá­ní s Jir­kou Kore­šem (nejen) o o.s. Vaváky.

Sobota

Cvi­če­ní, sní­da­ně a… prá­ce. Ces­tou k úvo­zu, kte­rý máme vyčis­tit od pozůstat­ků křo­vis­ka nás Jir­ka sezna­mu­je se svým stá­dem ovcí. Kou­ka­jí na nás jako my na ně.
Úvoz. Základ­ní pozna­tek: kořen není Uke. Neú­to­čí. Kla­de jen kva­lit­ní pasiv­ní odpor. Sto­jí v han­mi – ale pěk­ných pár cen­ti­me­t­rů pod zemí. Pou­ží­vá­me zbra­ně (nůž­ky, pila) a hru­bou sílu. Učí­me se nadáv­ky v norš­ti­ně. Dopu­je­me se medo­lá­dou. A postup­ně vítě­zí­me. Obě­do­ve­če­ře. Cvičení.

Neděle

Spííííííí­me. Cvi­če­ní. Slu­níč­ko! Pro­cház­ka. Návště­va fary. A hurá domů.
Za kočkami.

(Text Kami­la a fot­ky Martin.)