Stockholmská inspirace: jak učit aikido pro děti?

V květ­nu 2019 jsme se vyda­li na vel­kou pra­cov­ní ces­tu za aiki­dem do Stoc­khol­mu. Šest uči­te­lů z naše­ho klu­bu, Mar­tin Fran­ko­vic ze Slo­ven­ska (Aiki­do Aka­de­mia), Misha Rogach z Ukra­i­ny (Kaga­mi Dojo) navští­vi­li Vana­dis Aiki­do­klubb a Iya­saka Aiki­do­klubb, abychom se dozvě­dě­li více o uče­ní aiki­da pro děti a mládež.
Celý týden jsme cvi­či­li na semi­ná­ři i pra­vi­del­ných tré­nin­cích pro dospě­lé, pozo­ro­va­li jsme dět­ské tré­nin­ky, poslou­cha­li před­náš­ky a hod­ně mlu­vi­li o naší spo­leč­né prá­ci. A samo­zřej­mě jsme si uží­va­li památ­ky, výle­ty i skvě­lá stoc­kholm­skíá­bis­tra a kavárny.
Ze srd­ce děku­je­me Urba­nu Alden­klin­to­vi, Janu Neve­li­o­vi, Jor­mu Lyly­mu a všem dal­ším uči­te­lům a tré­nin­ko­vým part­ne­rům – za inspi­ra­ci i pohostinnost.
Také moc děku­je­me Čes­ké fede­ra­ci aiki­do za pod­po­ru naší ces­ty a Ste­fa­no­vi Ste­nud­do­vi za ote­vře­ní mno­ha dveří.
Máme z cest spous­tu zážit­ků, poznat­ků a nápa­dů, tak­že nás čeká hro­ma­da prá­ce i zába­vy. Už teď mno­ho inspi­ra­ce inte­gru­je­me do našich dět­ských tréninků.