Výlet na seminář Francka Noela do Boskovic

Do Bos­ko­vic u Brna jsme vyra­zi­li už v pátek, i když semi­nář začí­nal až v sobo­tu ráno. Páteč­ní večer jsme tak strá­vi­li pik­ni­kem v zámec­kém par­ku a na dru­hý den jsme vsta­li na tré­nink odpočatí.
Oba dny víken­du byly vypl­ně­né inten­ziv­ním cvi­če­ním, sobot­ní večer byla pár­ty v neda­le­kém wes­ter­no­vém měs­teč­ku (viz fot­ka Winet­toua a Old Shat­ter­han­da). Obráz­ky nemá­me jenom z tré­nin­ků, pro­to­že jsme všich­ni stá­le cvičili.
Část nákla­dů nám pomohl uhra­dit Svaz Klu­bů Mlá­de­že, kte­ré­ho jsme čle­nem. Děkujeme!
(Fot­ky Mar­tin Švihla)