Franck Noel na Vinohradech v říjnu 2007

Franck Noel je význam­ný uči­tel aiki­do z Fran­cie, kte­rý má už přes 10 let tech­nic­ký dohled nad Čes­kou Fede­ra­cí Aiki­do a do Čech jez­dí pra­vi­del­ně 2× ročně.
Semi­nář na pod­zim roku 2007 pro­bě­hl v jed­nom z vel­kých sálů vino­hrad­ské­ho Soko­la (v těs­ném sou­sed­ství vel­ké­ho semi­ná­ře Capoery, kte­rý nám dělal zvu­ko­vou kuli­su), tak­že se na pří­pra­vě i prů­bě­hu akce podí­le­li hlav­ně stu­den­ti z Aiki­do Vinohrady.
Semi­ná­ře se zúčast­ni­lo více než 100 aiki­dis­tů z celé Čes­ké repub­li­ky, při­je­li však i hos­té ze Slo­ven­ska, Němec­ka a Holandska.
Jest­li chce­te vědět, jak to celé pro­bí­ha­lo, podí­vej­te se na fot­ky (auto­ři Maja, Mona, Mar­tin a Šimi).