Tři semináře koncem roku 2010

Kon­cem roku 2010 jsme u nás pořá­da­li tři semi­ná­ře. V říj­nu jsme hos­ti­li Franc­ka Noela z Fran­cie, v lis­to­pa­du Ste­fa­na Ste­nud­da ze Švéd­ska a rok jsme uza­vře­li v pro­sin­ci spo­lu se Zden­kem Regu­lim z Brna.

Na Frac­kův semi­nář se jako obvykle sešli aiki­dis­té z celé repub­li­ky a při­leh­lých kra­jin. Napro­ti tomu na Ste­fa­na pře­kva­pi­vě při­šlo málo hos­tů a hod­ně čle­nů naše­ho dódžó, tak­že jsme vlast­ně měli klu­bo­vý semi­nář ve vel­kém pro­sto­ru. No a Zden­ko je už tra­dič­ně v naší malé telo­cvič­ně, kte­rou obvykle zapl­ní­me celou. Po Zden­ko­vém semi­ná­ři násle­do­va­la vánoč­ní besíd­ka klubu.

Franck nemá moc rád foce­ní během tré­nin­ku a na Ste­fa­no­vi všich­ni cvi­či­li a nikdo nevzal foto­a­pa­rát do ruky. Tak­že obráz­ky jsou všech­ny z pro­sin­co­vé­ho semi­ná­ře – foti­li Mar­tin, Van­da a Tomáš.