Podzimní školení trenérů

Lis­to­pa­do­vé­ho ško­le­ní tre­né­rů 3. tří­dy v Pra­ze se účast­ni­lo 17 aiki­dis­tů z 8 klu­bů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do – z toho 8 mlad­ších i star­ších uči­te­lů z naše­ho klu­bu. Setká­ní ved­li René Novot­ný z Tře­bí­če a Mar­tin Švih­la z Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, téma­ty byly roz­voj pohy­bo­vých schop­nos­tí a zruč­nos­tí pro děti i dospě­lé (se zví­ře­cí abe­ce­dou a její­mi prak­tic­ký­mi vari­an­ta­mi), růz­né způ­so­by tvor­by struk­tu­ry tré­nin­ku (a japon­ské peda­go­gic­ké kon­cep­ty šu-ha-ri a šin-gi-tai) a sdí­le­ní zku­še­nos­tí z vede­ní dět­ských tréninků.