Výlet do Francie za aikidem

Letos se nás na kaž­do­roč­ní výlet do Fran­cie vypra­vi­lo až jede­náct, tak­že jsme na let­ní ško­le aiki­do na ost­ro­vě Ole­ron byli oprav­du nepře­hléd­nu­tel­ná výpra­va. I pro­to, že vět­ši­na z nás byli mla­dí stu­den­ti kolem 18 let.

Kou­pa­li jsme se v Atlant­ském oce­á­nu, ochut­ná­va­li fran­couz­ské pochout­ky, spa­li na plá­ži a ve vol­ných chví­lích jsme trá­vi­li čas s přá­te­li. Může­me však jed­no­znač­ně říci, že nej­lep­ší zku­še­nos­tí bylo cvi­če­ní aiki­da s Gas­to­nem Nico­les­si. Cvi­či­lo se za všech pod­mí­nek, ve vel­kém tep­lu, ráno i večer a všich­ni jsme se nau­či­li hod­ně nového.

Týden strá­ve­ný na Olé­ro­nu s kaž­do­den­ním cvi­če­ním aiki­da, pla­vá­ním a posi­lo­vá­ním vzta­hů jsme si náram­ně uži­li a těší­me se na příští rok!