Hry a cvičení ve dvojici (nejen) pro děti: 5 videí

Násle­du­jí­cích pět hra­vých cvi­če­ní pou­ží­vá­me na tré­nin­cích aiki­da pro děti 8–12 let a hodí se i pro domá­cí cvi­če­ní. Vybra­li jsme pes­t­rý mix pohy­bu, kte­rý roz­ví­jí sílu, rych­lost i koor­di­na­ci, a vět­ši­nou se hodí i pro růz­ně vel­ké a sil­né part­ne­ry. Někte­rá z nich jsou vylo­že­ně koo­pe­ra­tiv­ní cvi­če­ní, někte­rá jsou nao­pak vel­mi sou­tě­ži­vá. Dal­ší námě­ty na hry a cvi­če­ní pro děti (i dospě­lé) s videi najde­te zde:

Medvídek – cvičení pro pády ve dvojici

„Med­víd­ka“ mož­ná zná­te jako základ­ní pádo­vé cvi­če­ní. Mno­hem vět­ší legra­ce je ale med­ví­dek ve dvou! Ve videu najde­te dvě vari­an­ty (samo­stat­ně i ve dvou). Tipy: Zaku­lať­te záda a zkus­te se zve­dat bez úsi­lí tím, že váš zadek a nohy, kte­ré se při pádu dosta­nou do vzdu­chu, se budou samy chtít posa­dit zpát­ky na zem.

Přetahování na rychlost

Tahle vari­an­ta pře­ta­ho­vá­ní není na sílu, ale na rych­lost. Na sku­teč­né pře­ta­ho­vá­ní vlast­ně sko­ro nedo­jde. Tipy: Pokud máte více pro­sto­ru, zkus­te měnit vzdá­le­nost od pás­ku. Jako star­tov­ní sig­nál může­te pou­žít tře­tí oso­bu nebo minutku.

Vyvažování a dřep v páru

Vlast­ně jde o dvě cvi­če­ní, ve kte­rých musí­te vní­mat nejen svo­ji váhu a pohyb, ale i part­ne­rův – tako­vý základ páro­vé akro­ba­cie, se kte­rým si vyhra­je­te bez ohle­du na věk. Čím vět­ší jsou mezi vámi roz­dí­ly ve výš­ce a váze, tím budou cvi­če­ní těž­ší, ale může je dělat i dospě­lý člo­věk s dese­ti­le­tým dítě­tem (vyzkou­še­no naši­mi učiteli).

  1. Vyva­žo­vá­ní v prv­ní čás­ti videa obvykle pou­ží­vá (vzá­jem­ný) úchop za před­lok­tí, ale pokud je pro vás úchop těž­ký (nebo má jeden z vás sil­něj­ší před­lok­tí), půjde vám to lépe s pás­kem, jako to dělá­me my. Tipy: Zkus­te co nej­víc uvol­nit paži a měj­te pocit, jako bys­te si seda­li. Pokud vám to jde, zkus­te i jiné pohy­by než uka­zu­je­me na videu!
  2. Dřep v páru zády k sově. Tipy: Nech­te si mezi sebou na začát­ku dost vel­kou meze­ru, začně­te se zad­ky ve stej­né výš­ce a opí­rej­te se o sebe celý­mi zády.

Skákání přes nohy

Tohle cvi­če­ní je opět na rych­lost reak­cí (a něko­mu dá zabrat i koor­di­na­ce ská­ká­ní), ale ten­to­krát nikdo nevy­hrá­vá: sedí­cí part­ner jen mění rych­lost a ryt­mus, aby cvi­če­ní byla dost vel­ká výzva pro toho, kdo ská­če. Tipy: Oprav­du to není hra na vítě­ze, sedí­cí part­ner by měl vždy navrch. Buď­te zpo­čát­ku opa­tr­ní! Dopo­ru­ču­je­me rov­ný povrch a bosé nohy.

Zvířecí trakař

Tohle páro­vé cvi­če­ní otes­tu­je vaši obrat­nost i sílu (zapo­jí­te hlav­ně střed těla): může to být výzva bez ohle­du na věk. Tipy: Nejdří­ve zvlád­ně­te koor­di­na­ci samot­né zví­ře­cí chůze do stra­ny. Pro tra­ka­ře je cvi­če­ní podob­ně těž­ké nebo snaz­ší než kla­sic­ký tra­kař. Silo­vě i koor­di­nač­ně je nároč­né pro zatí­že­né­ho kraba/psa. Cvi­če­ní je tedy vhod­né i pro nevy­rov­na­né dvo­ji­ce (např. dítě/dospělý), pokud správ­ně zvo­lí­te role:-)

Užijte si to!

Napsal: Adam Nohejl