Sólo cvičení s dřevěným partnerem (video)

Během karan­té­ny jsme hod­ně expe­ri­men­to­va­li s indi­vi­du­ál­ním cvi­če­ním aiki­da (tedy s tré­nin­kem bez part­ne­ra). Občas jsme cvi­či­li s “dře­vě­ným part­ne­rem” – kus dře­va lze pou­žít ke zlep­še­ní pohyb­li­vos­ti, kon­tak­tu, tai saba­ki, nača­so­vá­ní… dokon­ce se s ním dají udě­lat někte­ré základ­ní techniky.

Potře­bu­je­te oprav­du jen kus dře­va – na videu může­te vidět krát­kou nása­du seke­ry (je dlou­há při­bliž­ně jako před­lok­tí plus 5–10 cm), dlou­há ver­ze je nása­da od krum­pá­če (má vět­ší dosah a hybnost).

V tom­to videu sdí­lí­me pro­bí­ha­jí­cí prů­zkum (work in pro­gress) – zkus­te to a pod videem může­te napsat, jak to pro vás fun­go­va­lo. Komen­tá­ře jsou vítány!

(Původ­ní inspi­ra­ce pochá­zí z toho­to videa od Hiro­ši Tada šihana.)