Zkoušky a stupně – schody našeho rozvoje

Zkouš­ky na tech­nic­ké stup­ně jsou při­ro­ze­nou sou­čás­tí tré­nin­ku aiki­do a vel­mi důle­ži­tou peda­go­gic­kou pomůc­kou. Jed­not­li­vé stup­ně jsou jako scho­dy, po kte­rých postup­ně stou­pá­te. Díky nim bude­te vždy vědět, co se máte v aiki­do aktu­ál­ně nau­čit, abys­te postou­pi­li ve svém cvi­če­ní. Tak se vám nesta­ne, že bys­te zablou­di­li, sešli z ces­ty nebo zača­li stagnovat.

V aiki­dě máme šest žákov­ských stup­ňů (6.–1. kjú) ozna­če­ných bílým opaskem a osm mis­trov­ských stup­ňů (1.–8. dan) ozna­če­ných čer­ným opaskem. S tech­nic­kou úrov­ní sou­vi­se­jí i širo­ké čer­né noha­vi­ce (haka­ma), u nás se nosí od 3. kjú.

Nicmé­ně, zkouš­ky nejsou sou­těž ani před­vá­dě­ní se. Jsou pou­ze pří­le­ži­tos­tí uká­zat, že jste v aiki­do postou­pi­li dál, a moh­li se sou­stře­dit na dal­ší roz­voj. Zkouš­ky dělá­me, když máme pocit, že už je ten správ­ný čas, nikdo vám nedik­tu­je žád­né povin­né termíny.

Po pár měsí­cích cvi­če­ní vás čeka­jí zkouš­ky na 6. kjú. Když se podí­vá­te do zku­šeb­ní­ho řádu, zjis­tí­te, že na tyto zkouš­ky potře­bu­je­te vědět pou­ze základ­ní pády (mae uke­mi, uši­ro uke­mi, zem­pó uke­mi), chůzi po kole­nou (šik­kó), základ­ní kro­ky (iri­mi, ten­kan, kai­ten), základ­ní úto­ky (aiha­m­mi kata­te­do­ri, gja­ku­ha­m­mi kata­te­do­ri, šómen uči, joko­men uči) a tro­chu teo­rie v roz­sa­hu této příručky.
Pro­to­že všech­ny tyto věci bude­te dělat na kaž­dém z tré­nin­ků, budou pro vás prv­ní zkouš­ky oprav­du jed­no­du­ché − nej­těž­ší asi bude při­řa­dit si pár japon­ských slo­ví­ček k pří­sluš­ným pohy­bům. Na kon­krét­ní detai­ly se před zkouš­ka­mi zeptej­te pokro­či­lých stu­den­tů, s jejich pomo­cí bude pro vás pří­pra­va hračkou.

Kro­mě pra­vi­del­né­ho cvi­če­ní a této pří­ruč­ky se vám budou ke zkouškám hodit: