Seminář Seiichi Sugano sensei, září 2009, Praha

V září 2009 jsme orga­ni­zo­va­li oprav­du výji­meč­ný semi­nář – hos­ti­li jsme pana Seii­chi Suga­na, staré­ho japon­ské­ho uči­te­le, kte­rý začí­nal cvi­čit v pade­sá­tých letech u zakla­da­te­le aikido.
Celá akce se vel­mi poved­la – na pět inten­ziv­ních tré­nin­ků se zišli aiki­dis­té z růz­ných kou­tů Čes­ké repub­li­ky i Evro­py, pod pozor­ným vede­ním pana uči­te­le cvi­či­li všich­ni ve vel­mi srdeč­né atmosféře.
Vel­ké díky pat­ří čle­nům klu­bu Aiki­do Vino­hra­dy a všem ostat­ním, kte­ří pomoh­li tuto udá­lost zorganizovat.
(Fot­ky: Mar­tin, Lena, Jana, Catalin…)