Seiichi Sugano sensei seminar, September 2009, Prague

V září 2009 jsme orga­ni­zo­va­li oprav­du výji­meč­ný semi­nář – hos­ti­li jsme pana Seii­chi Suga­na, staré­ho japon­ské­ho uči­te­le, kte­rý začí­nal cvi­čit v pade­sá­tých letech u zakla­da­te­le aikido.
We orga­ni­zed very excep­ti­o­nal event in Sep­tem­ber 2009 – a semi­nar of Seii­chi Suga­no, an old Japa­ne­se tea­cher, who star­ted with aiki­do in fif­ties under foun­der of aiki­do Mori­hei Ueshiba.
Aiki­do peo­ple from dif­fe­rent parts of Czech repub­lic and Euro­pe came and practi­ced under atten­ti­ve gui­dan­ce of the tea­cher. And which is more, the atmosphe­re was very hearty.
Many thanks to Mr. Suga­no for coming and tea­ching and also many thanks to all peo­ple who hel­ped to orga­ni­ze the event.
(Pho­tos: Mar­tin, Lena, Jana, Cata­lin…)Vel­ké díky pat­ří čle­nům klu­bu Aiki­do Vino­hra­dy a všem ostat­ním, kte­ří pomoh­li tuto udá­lost zorganizovat.
(Fot­ky: Mar­tin, Lena, Jana, Catalin…)