Call Us Free
+420 737 848 627

Tag: Aikido training

Aikido during the coronavirus – how to strengthen your immune system (Not only for martial artists!)

Aikido during the coronavirus – how to strengthen your immune system (Not only for martial artists!)

Aiki­do nás učí, jak při­jmout, vyu­žít a zlep­šit jakou­ko­liv situ­a­ci a záro­veň se u toho něco nové­ho nau­čit. Jak může­me toto umě­ní apli­ko­vat na sou­čas­nou situ­a­ci kolem epi­de­mie koro­na­vi­ru? Jak to udě­lat tak, že se po všech bez­peč­nost­ních opat­ře­ních a tré­nin­ko­vé pau­ze setká­me v lep­ší kon­di­ci a zdra­věj­ší než před nimi?
Teď máme pří­le­ži­tost tré­no­vat aiki­do v kaž­do­den­ním životě.

Read more

Aikido for the youngest kids

Aikido for the youngest kids

Mon­key track, drag­ging, tip­toe and rope wal­king, wrest­ling and gent­le tou­ches, sword fen­cing, zom­bies attack, basic rolls and sim­ple aiki­do tech­niques … these are pho­tos from our first tra­i­nings this year for chil­dren from 5 to 7 years.

Read more