Call Us Free
+420 603 752 468

Texts about aikido

6 videos: exercise for parents and children during the quarantine (Part 1)

6 videos: exercise for parents and children during the quarantine (Part 1)

Both chil­dren and adults need move­ment during the qua­ran­ti­ne – move­ment stren­gthens your immu­ne sys­tem and cre­a­tes sha­red expe­ri­en­ces. So dear parents, if you work from home and have chil­dren between 5–8 years old- we offer you inspi­rati­on for pla­y­ful fun. These videos can help you unwind after a long week of work and homeschooling.

Read more

Aikido during the coronavirus – how to strengthen your immune system (Not only for martial artists!)

Aikido during the coronavirus – how to strengthen your immune system (Not only for martial artists!)

Aiki­do nás učí, jak při­jmout, vyu­žít a zlep­šit jakou­ko­liv situ­a­ci a záro­veň se u toho něco nové­ho nau­čit. Jak může­me toto umě­ní apli­ko­vat na sou­čas­nou situ­a­ci kolem epi­de­mie koro­na­vi­ru? Jak to udě­lat tak, že se po všech bez­peč­nost­ních opat­ře­ních a tré­nin­ko­vé pau­ze setká­me v lep­ší kon­di­ci a zdra­věj­ší než před nimi?
Teď máme pří­le­ži­tost tré­no­vat aiki­do v kaž­do­den­ním životě.

Read more