Kouchi Tanaka v létě 2011

Kon­cem srp­na 2011 jsme v našem dódžó hos­ti­li japon­ské­ho uči­te­le Kou­chi Tana­ku (7. dan), kte­rý u nás vedl čtyř­den­ní mezi­ná­rod­ní seminář.
Pan Tana­ka, kte­rý má kolem 70 let, před­vá­děl krás­né aiki­do i šerm, ale hlav­ní důraz ve své výu­ce kla­dl na obec­né prin­ci­py – jak stát rov­ně, jak pou­ží­vat tělo nebo jak pra­co­vat s partnerem.
Celou akci jsme orga­ni­zo­va­li ve spo­lu­prá­ci s tře­ma dal­ší­mi klu­by a na tata­mi se sešlo hod­ně aiki­dis­tů z růz­ných čás­tí Pra­hy i z jiných míst Čes­ké repub­li­ky. No a samo­zřej­mě, nechy­bě­li ani zahra­nič­ní hos­té, ten­to­krát hlav­ně z Německa.
(Krás­né čer­no­bí­lé obráz­ky nafo­ti­la Geor­gia Aslanidou.)