12. kongres Mezinárodní federace aikido (IAF) v Japonsku

V říj­nu 2016 byl náš uči­tel Mar­tin Švih­la jako zástup­ce Čes­ké fede­ra­ce aiki­do na kon­fe­ren­ci Mezi­ná­rod­ní fede­ra­ce aiki­do (IAF) v Japon­sku. Spo­lu s ním navští­vi­li kra­ji­nu vychá­ze­jí­cí­ho sln­ka i tři stu­den­ti klu­bu – Michal, Jar­da a Lucie.
Cvi­či­li v hlav­ním aiki­do dódžó (Aiki­kai Hom­bu Dojo) v Japon­sku i na semi­ná­ři na kon­fe­ren­ci a také ces­to­va­li. Pár obráz­ků najde­te níže na této stránce.

Mar­tin napsal ze své ces­ty něko­lik člán­ků i s dal­ší­mi fot­ka­mi, podí­vej­te se na násle­du­jí­cí odkazy:

Šty­ri dni v Tokiu
Cvi­če­ní v Aiki­do Hom­bu Dódžó
6000 rokov mla­dý strom
Být mimo (a být za to vděčný)
Otvo­re­nie kamen­ných dverí