“Aikido není to, co si myslíte” – skvělé video od našich francouzských přátel

Aiki­do není to, co si mys­lí­te” je moc hez­ké video od našich přá­tel z Dojo de la Rose­raie. Mme­zi jiný­mi v něm uvi­dí­te Franc­ka Noela a Gasto­na Nico­les­si­ho, se kte­rý­mi cvi­čí­me pra­vi­del­ně v Pra­ze i ve Francii. 

Video jed­no­du­še a jas­ně před­sta­vu­je aiki­do, jeho cíle a pro­střed­ky… a také uka­zu­je radost, kte­rou u cvi­če­ní zažíváme.

Je to doslo­va pohla­ze­ní duše v zápla­vě snů o nási­lí a jiných podiv­ných zob­ra­ze­ní aiki­da, kte­rých je na you­tu­be oprav­du hodně. 

Tak­že ze srd­ce dopo­ru­ču­je­me úpl­ně všem – začá­teč­ní­kům, pokro­či­lým, uči­te­lům i lidem, kte­ří o aiki­dě zatím moc neslyšeli! 

A zapně­te si čes­ké titulky: