Mitsugi Saotome: Ukemi

Cvi­če­nie Aiki­da vyža­du­je prí­tom­nosť part­ne­ra. Zopár cvi­če­ní na zlep­še­nie sily či tech­ni­ky sa dá vyko­ná­vať samo­stat­ne, no kľúč k dob­ré­mu tré­nin­gu leží na vzá­jomnom vzťa­hu uke­ho a nage­ho. Niek­torí ľudia nespráv­ne zjed­no­du­šujú defi­ní­ciu slov uke a nage na „útoč­ník“ a „obran­ca“. Také­to zjed­no­du­šo­va­nie zahmlie­va pra­vú pri­rod­ze­nosť a dôle­ži­tosť úloh uke­ho a nage­ho. Správ­nej­šie, nage zna­me­ná „ten, kto­rý hádže“ a uke je „ten, kto pri­jí­ma silu“. Ak sa poze­rá­te na tie­to pojmy len ako na útoč­ní­ka a obran­cu, je to ako­by ste upred­nost­ni­li úlo­hu nage­ho, úlo­hu napad­nu­té­ho a vyko­ná­vaj­úce­ho tech­ni­ku, a úlo­hu uke­ho ste zní­ži­li len na posky­to­va­nie tela nage­mu pre vyko­na­nie tech­ni­ky. Nič nemô­že byť ďalej od pravdy.

Uke­mi je ume­nie byť uke a kva­li­ta nage­ho prá­ce závi­sí od toho, ako dob­re uke ovlá­da toto ume­nie. Uke­mi zahŕňa vytvá­ra­nie pod­mi­e­nok, kto­ré robia tech­ni­ku pri­me­ra­nou, rea­go­vať správ­ne na nage­ho pohy­by a vyko­na­nie aké­ho­koľ­vek pádu kon­či­a­ce­ho tech­ni­ku. V skrat­ke, uke je zod­po­ved­ný za vytvo­re­nie správ­nych pod­mi­e­nok pre nage­ho výu­ku. Ak uke nemá zmy­sel pre účin­ky tech­ni­ky, nere­a­gu­je pruž­ne, ak nevní­ma správ­ne nage­ho pohy­by, ale­bo ak je ustrá­cha­ný či nemotor­ný pri pádoch, nage nebu­de schop­ný efek­tív­ne štu­do­vať techniku.

Pri cvi­če­ní akej­koľ­vek tech­ni­ky sa part­ne­ri v úlo­hách uke­ho a nage­ho strie­dajú. Nema­li by ste pova­žo­vať čas strá­ve­ný v roli uke­ho za prestáv­ku med­zi cvi­če­ním v úlo­he nage­ho, ale za prácu rov­na­kej ale­bo väč­šej dôle­ži­tos­ti. Kaž­do­pád­ne, kto vyni­ká v pádoch skôr vynik­ne aj v tech­ni­ke, pre­to­že bude schop­ný pri­jať vedo­mos­ti pro­stred­níc­tvom svoj­ho tela (pre­cí­tiť ich) tak dob­re ako pocho­piť ich pro­stred­níc­tvom mys­le. Vyvin­úť dob­ré uke­mi je naj­krat­šia ces­ta ako si osvo­jiť Aikido.

Mno­ho okol­nos­tí ovplyv­ňu­je dob­ré uke­mi. Prvé je musu­bi. Musí­te mať dob­ré „cíte­nie“ part­ne­ra, fyzic­ké aj intu­i­tív­ne. Ak ste necit­li­vý k pohy­bom či záme­rom vášho part­ne­ra, bude­te mu pre­ká­žať pri cvi­če­ní a ris­ku­je­te zra­ne­nie. Dob­rý uke nepred­po­ve­dá part­ne­ro­ve pohy­by, ale zdo­ko­na­ľu­je svo­je vní­ma­nie až po bod keď jeho reak­cie sú inštink­tív­ne a intu­i­tív­ne, nezá­vis­lé iba na fyzic­kej manipulácii.

Učiť sa uke­mi zna­me­ná učiť sa chrá­niť pred zra­ne­ním, musí­te byť stá­le pohyb­li­vý a bde­lý. Mali by ste byť schop­ný pad­n­úť akým­koľ­vek spô­so­bom v akom­koľ­vek momen­te. Taká­to schop­nosť vedie k majstrov­stvu v pokro­či­lých tech­ni­kách. A tiež by ste sa mali nau­čiť padať s boke­nom a s džo. Tré­ning so zbraňa­mi v Aiki­do zahŕňa tech­ni­ky, v kto­rých jeden z part­ne­rov odzbro­jí dru­hé­ho a v množ­stve z nich sú hody, na kto­ré by mal byť uke pripravený.

Učiť sa chrá­niť pro­stred­níc­tvom uke­mi je tiež zod­po­ved­nosť voči vašim spo­luži­a­kom. Kým nage by si mal uve­do­miť uke­ho obmed­ze­nia a vyva­ro­vať sa zby­toč­ných hru­bos­tí, vaši part­ne­ri prá­vom oča­ká­vajú úro­veň vášho uke­mi zod­po­ve­daj­úcu váš­mu pokro­ku. Ak vaša schop­nosť padať bude zao­stá­vať za pokro­kom v tech­ni­kách, bude­te brz­diť part­ne­ro­vo cvi­če­nie a bude­te ho pri­veľ­mi zaťa­žo­vať vašou vlast­nou bez­peč­nos­ťou, najmä pri náročnej­ších tech­ni­kách. A navi­ac utr­pí aj váš vlast­ný tré­ning, pre­to­že nebu­de­te schop­ný cvi­čiť tie­to tech­ni­ky s plným nasadením.

Vyko­ná­va­nie uke­mi nezna­me­ná, že hrá­te úlo­hu pora­ze­né­ho. Je to štúdi­um doro­zu­mie­va­nia, vní­ma­nia a ochra­ny seba samé­ho. Okrem toho, je to udr­žia­va­nie kon­t­ro­ly nad sebou a nad situ­á­ci­ou. Ten­to aspekt uke­mi vystu­pu­je do popre­dia v pokro­či­lom tré­nin­gu, keď cvi­če­nie pre­chá­d­za od tech­ník vyža­duj­úcich jed­no­du­chý útok nasle­do­va­ný hodom k tech­ni­kám s viac­ná­sob­ným úto­kom ale­bo k pro­ti­tech­ni­kám. Cit­li­vé vní­ma­nie nage­ho, kto­rý vám umož­ňu­je byť dob­rým uke vám dáva mož­nosť nájsť sla­bi­ny nage­ho tech­ni­ky a odha­liť moment, keď je nage otvo­re­ný. Ak ste dob­rý uke, doká­že­te to vyu­žiť pri pro­ti­tech­ni­ke. Ak ste sa však nena­u­či­li dob­re uke­mi, nebu­de­te schop­ný udr­žať rov­no­váhu a už vôbec nebu­de­te schop­ní spra­viť nie­čo iné.

Nau­čiť sa dob­re padať vás bude samozrej­me stáť veľa času a náma­hy. Zači­a­toč­ník je uvá­d­za­ný do kon­cep­cie uke­mi poma­ly. Keď sa obozná­mi s pohy­b­mi iri­mi a ten­kan, začí­na aj s nácvi­kom pádov, ešte pred cvi­če­ním základ­ných tech­ník, kto­ré štu­du­je pro­stred­níc­tvom kát. Kata pon­úka žia­ko­vi ohra­ni­če­ný pries­tor na štúdi­um rôz­nych pohy­bov a na ich doko­na­lé pre­ve­de­nie. Naj­prv musí­te zvlád­nuť katy a potom sa môže­te stať tvo­ri­vej­ší v pohy­boch Aiki­da a tiež viac pruž­ný v uke­mi. Džiu-waza, pri kto­rej sa od vás oča­ká­va spon­tán­na odpo­veď na rôz­ne úto­ky, by mala byť vyhra­de­ná pokro­či­lej­ším štu­den­tom. Ako pokra­ču­je­te v tré­nin­gu, nikdy neza­bud­ni­te, že kľúč k zvy­šo­va­nia spon­tán­nos­ti a tvo­ri­vos­ti v tech­ni­kách leží v dob­rom ukemi.

Keď som bol uči-deši, bol som kára­ný za zlé uke­mi. Toto je zhr­nu­tie O‑senseiových komen­tá­rov, tak ako si ich pamätám :

  1. Nikdy sa nesnaž­te pred­po­ve­dať čo prí­de. Vypo­čí­ta­vá myseľ zastrie odpo­ve­de tela a spo­ma­lí ich. Potom bude vaše uke­mi nepri­rod­ze­né, čo sa odra­zí na tré­nin­gu tech­ník, brz­di­ac váš pokrok.
  2. Sle­duj­te part­ne­rov pohyb jeho zámer. Je to súčas­ťou tré­nin­gu ukemi.
  3. Nepreh­li­a­d­ni­te význam uke­mi v kaž­do­den­nom živo­te. Všet­ci význam­ní ľudia, ktorí nie­čo hod­not­né v živo­te dosi­ahli, pocho­pi­li prin­cíp uke­mi. Ces­tu živo­ta lemujú roz­lič­né ťaž­kos­ti. Úspech dosi­ahnu tí, čo svo­je pro­blémy rie­šia s prispô­so­bi­vos­ťou a uvoľ­ne­nos­ťou vlast­nou uke­mi. Ak bude­te robiť nepri­rod­ze­né uke­mi pri cvi­če­ní, žia­d­ne výsled­ky tré­nin­gu sa vo vašom živo­te neukážu.
  4. Uke­mi je jed­no­du­ché uče­nie ako sa vyhn­úť zra­ne­niu a dosi­ahnuť cieľ svoj­ho sna­že­nia, v dodžo aj v kaž­do­den­nom živote.
  5. Otvo­re­ná a pruž­ná myseľ, ohyb­né telo, skrom­nosť a zdvo­ri­losť – to sú potreb­nú prv­ky vo vašom uke­mi. Bez nich nácvik uke­mi zly­há. A bez uke­mi tré­ning tech­ni­ky nikdy nedôjde k naplneniu.

Všim­ni­te si O‑senseiových slov o vzťa­hu uke­mi a den­né­ho živo­ta. Uke­mi cvi­čí našu schop­nosť pred­ví­dať čo prí­de, ana­ly­zo­vať okol­nos­ti a oka­mži­te na ne rea­go­vať. Tak ako tí, čo prí­liš pred­po­ve­dajú pri ich uke­mi potom čas­to nevi­dia pra­vý prie­beh tech­ni­ky, tak tí, čo sú vypo­čí­ta­ví v živo­te čas­to nevi­dia čo sa oko­lo nich nao­zaj deje. Správ­ny tré­ning uke­mi vám umož­ní vidieť bud­úcnosť prav­di­vo, pre­to­že vaše pred­ví­da­nie bude zalo­že­ná na pozo­ro­va­ní a intu­í­cii, nie na svoj­voľ­ných roz­hod­nu­ti­ach nepod­lo­že­ných fak­ta­mi. Dob­ré uke­mi pred­sta­vu­je múd­rosť rybá­ra, kto­rý na zákla­de dlho­do­bých skú­se­nos­tí doká­že cítiť nad­chá­d­za­j­úce počasie.

Nácvik uke­mi posil­ňu­je telo a zvy­šu­je ohyb­nosť. Čím poho­dl­nej­šie budú vaše pády, tým zábav­nej­šie bude vaše cvi­če­nie. Spo­mí­nam si na O‑senseiovu radosť z cvi­če­nia, jeho nad­še­nie a humor. Mať pote­še­nie z cvi­če­nia nezna­me­ná byť nepo­zor­ný, môže­te byť uvoľ­ne­ný a váž­ny zároveň.

Nikto by nemal pod­ce­niť význam tré­nin­gu uke­mi a jeho prí­no­su na vaše cvi­če­nie a život.

Pře­klad Mar­tin Švihla