Letní soustředění mládeže – Jeseníky 2022

Cha­lu­pa pod lesem, tré­nin­ky na hor­ské lou­ce, spo­leč­né vaře­ní, výš­lap na kop­ce na hori­zon­tu, ran­ní cvi­če­ní i noč­ní vycház­ky, roz­ho­vo­ry u ohně, kou­pá­ní v lázeň­ském měs­teč­ku, čte­ní komi­xů i kou­ká­ní horo­rů… naše letoš­ní sou­stře­dě­ní v Jese­ní­kách bylo oprav­du vel­mi pestré!

Tato sou­stře­dě­ní už se stá­va­jí naší tra­di­cí – do pří­ro­dy jsme s mla­dý­mi aiki­dis­ty vyra­zi­li už počtvr­té. Ten­to­krát jsme si na týden pro­na­ja­li cha­lu­pu upro­střed Jese­ní­ků a vychut­ná­va­li si pra­vi­del­né tré­nin­ky, spo­leč­ný čas i kouz­lo hor. Téma­tem cvi­če­ní bylo sil­né a sta­bil­ní cen­t­rum – kva­li­ta, kte­rá se hodí v aiki­dě i v běž­ném životě. 

Na kon­ci týd­ne jsme už byli cel­kem dost una­ve­ní – vět­ši­na z nás se totiž před­tím účast­ni­la let­ní ško­ly dospě­lých a také týd­ne let­ní ško­ly na ost­ro­vě Ole­ron ve Francii.

A příští rok? Uva­žu­je­me o tom, že na sou­stře­dě­ní mlá­de­že poje­de­me opět do Slo­ven­ké­ho ráje.