Naše letní škola v Třešti 2022

Letos byla naše let­ní ško­la na Vyso­či­ně už po čtr­nác­té. Jako obvykle byla plná cvi­če­ní (7 dní a 6 hodin tré­nin­ku kaž­dý den) a záro­veň byla v mno­ha ohle­dech vel­mi jiná.

Na tom­to roč­ní­ku se totiž sešlo mno­ho růz­ných sku­pin: dospě­lí, mlá­dež, pokro­či­lí, začá­teč­ní­ci… a vznik­lo vel­mi vzác­né pro­po­jo­vá­ní a vzá­jem­ná inspirace.

A to je vlast­ně cílem této let­né ško­ly od jejích vzni­ku – kro­mě cvi­če­ní je důle­ži­tý i čas, kte­rý spo­leč­ně trá­ví­me u jíd­la, na kou­pa­liš­ti, u ohně, v kavárnách…

Bylo to fakt parádní.