Waka sensei v Bratislavě

V říj­nu 2014 jsme se účast­ni­li semi­ná­ře v Bra­ti­sla­vě, kte­rý ved­li Asai sen­sei, Miguel Qua­ran­ta a waka sen­sei Mitsu­te­ru Ueshi­ba – prav­nuk zakla­da­te­le aiki­do. Tuto udá­lost zor­ga­ni­zo­va­la Slo­ven­ská Aiki­do Aso­ci­a­ce (SAA, www.aikikai.sk) na osla­vu 20. výro­čí své exis­ten­ce a byla to oprav­du moc hezká osla­va. Orga­ni­za­ce, cvi­če­ní i spo­lo­čen­ské akce byly na vyni­ka­jí­cí úrovni.

Náš uči­tel Mar­tin Švih­la se také účast­nil dal­ší­ho prů­vod­ní­ho pro­gra­mu – na fot­kách najde­te i ofi­ci­ál­ní oběd u japon­ské­ho vel­vy­slan­ce, pro­cház­ku his­to­ric­kou Bra­ti­sla­vou nebo ver­ni­sáž umě­ní z pro­stře­dí aiki­do (na kte­rém byly umě­lec­ké foto­gra­fie i z naše­ho klubu).

(Auto­rem foto­gra­fií je reefe.sk, děku­je­me SAA za povo­le­ní fot­ky použít.)